Jak oceniasz nowy serwis?

FINANSOWANIE SKŁADEK ZUS OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 

Kto może ubiegać się o pomoc


Osoby niepełnosprawne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą.


Warunki udzielania pomocy


PFRON sfinansuje składki tylko niepełnosprawnym, którzy po dniu uzyskania tego statusu, pierwszy raz podejmą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Oznacza to, że PFRON pokryje składki niepełnosprawnym, którzy pierwszy raz podejmują zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.


Gdzie należy składać wniosek


Wniosek o sfinansowanie składek przez PFRON niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą składają na formularzu ZUS ZUA w oddziałach ZUS.

 

Wysokość dofinansowania


Osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje:

1. 75% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

2. 50% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

3. 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wysokość podstawy wymiaru i co się z tym wiąże kwoty poszczególnych składek zmieniają się – o czym ZUS informuje w swoich komunikatach (www.zus.pl).


Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych są takie same jak dla innych grup zawodowych i wynoszą:
19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 
13% podstawy wymiaru na ubezpieczenia rentowe, 
2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe, 
składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i jej wysokość zależy od liczby ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz od rodzaju prowadzonej działalności. 

Finansowanie składki na ubezpieczenia emerytalne osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (19,52 % x 75%):
14,64% podstawy wymiaru finansowane przez PFRON, 
4,88% finansowane przez ubezpieczoną osobę niepełnosprawną. 

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (19,52% x 50%)
9,76% podstawy wymiaru finansowane przez PFRON, 
9,76% finansowane przez ubezpieczoną osobę niepełnosprawną, 

Finansowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności:
50% wysokości składki finansowane przez PFRON, 
50% wysokości składki finansowane przez ubezpieczoną osobę niepełnosprawną. 

 

Sposób rozliczenia


Niepełnosprawni rozpoczynający działalność gospodarczą wypełniają formularz ZUS ZUA, wpisując kod tytułu ubezpieczeń 05 60 XX. Stopień niepełnosprawności, od którego zależy wysokość dofinansowania, oznaczają odpowiednią cyfrą w szóstym znaku kodu. Piąta cyfra mówi o ustalonym, bądź nie, prawie do emerytury lub renty.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane przez PFRON, za każdy miesiąc przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek. Po upływie roku osoby niepełnosprawne, wraz z deklaracją rozliczeniową składek na ubezpieczenie społeczne, mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na kolejne okresy roczne.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę


Osoba prowadząca działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.


Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie.


Renciści i emeryci prowadzący działalność gospodarczą nie muszą uiszczać składek na ubezpieczenia społeczne (są one dobrowolne).


Obowiązek płacenia wszystkich składek spoczywa jednak na tzw. rencistach socjalnych. To świadczenie (renta socjalna) nie jest już wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej, lecz przez ZUS. Pobierający je nie będą mieli możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, tak jak inni emeryci i renciści. Oni bowiem, w przeciwieństwie do osób pobierających renty socjalne, mają na swoim koncie lata składkowe, czyli lata, gdy składki były za nich opłacane bądź też sami je opłacali.

 

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez PFRON nie dotyczy absolwentów, którzy na swój wniosek podlegają zwolnieniu z obowiązku ich opłacania na podstawie odrębnych przepisów.

Przykłady, pytania i wątpliwości
Osoba niepełnosprawna podjęła działalność gospodarczą na początku 2006 r. Wcześniej, jako osoba pełnosprawna również prowadziła działalność gospodarczą, jednak zakończyła ją w czerwcu 2005 r. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uzyskała w lipcu 2005 r. Czy ma prawo do finansowania składek na ubezpieczenia społeczne? 

Tak. Warunkiem uzyskania dopłat jest rozpoczęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy od dnia uzyskania statusu niepełnosprawności.


Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna podjęła działalność gospodarczą 1 lutego 2005 r. W okresie od 1 lipca 2005 r. do 31 października 2005 r. czasowo zaprzestała prowadzenia działalności (lecz nie dokonała wyrejestrowania z ewidencji działalności gospodarczej). Czy ma prawo do finansowania składek? 

Osoba ta ma prawo do dofinansowania składek przez PFRON w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2005 r. oraz od 1 listopada 2005 r.

 

Podstawa prawna
Art.25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa (Dz. U. Nr 164 poz. 1190 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).  

 

    


 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u