Jak oceniasz nowy serwis?

Będą kontrole PCPRów

 

Ewa Sowińska, Rzecznik Praw Dziecka wysłała na koniec stycznia br. list do Jacka Jezierskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o zbadanie, czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wywiązują się ze swoich zadań.

Rzecznik Praw Dziecka przypomina w liście, że powiaty poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mają pełnić rolę struktury pośredniczącej pomiędzy rodziną a państwem. Rzecznik podkreśla, że zadaniem powiatów jest dostarczanie specjalistycznych usług dla rodzin potrzebujących pomocy, a Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są instytucjami koordynującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. PCPRy powinny ponadto zapewniać opiekę dzieciom pozbawionym rodziców. Bardzo ważne jest przy tym, aby pierwszeństwo miały rodzinne, a nie instytucjonalne formy opieki zastępczej. - Bardzo wysoka liczba dzieci, które umieszczane są w formach opieki instytuacjonalnej odzwierciedla słabą pracę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Liczba dzieci trafiających pod opiekę rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wskazuje, że przyjęte działania na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej muszą być intensyfikowane – twierdzi Ewa Sowińska. W związku z tym, Rzecznik Praw Dziecka chce, aby NIK sprawdziła, czy PCPR-y wykonują swoje ustawowe obowiązki i podejmują wystarczające działania na rzecz likwidacji instytucjonalnych form opieki i tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej.
Marek Zająkała, wiceprezes NIK zapowiedział, że przeprowadzi kontrole w PCPR-ach w drugiej połowie 2008 roku. Jej wyniki będą znane w I kwartale 2009 roku.
Przy okazji tego listu, wiceprezes NIK przypomniał, że na przełomie 2002 i 2003 roku odbyła się tego rodzaju kontrola. - Wyniki kontroli dały podstawę do stwierdzenia, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie tylko w niewielkim stopniu pełniły funkcję kreatora polityki społecznej, a ich działania ograniczały się do administrowania instytucjonalnymi formami pomocy społecznej - napisał Marek Zająkała w liście do Pani Rzecznik.
Ówczesna kontrola wykazała, że ponad połowa skontrolowanych PCPR-ów nie realizowała części zadań ustawowych, m.in. nie organizowała i nie prowadziła ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Stwierdzono także niewystarczającą współpracę centrów z sądami opiekuńczymi, a w jednej trzeciej placówek - problemy z wypłacaniem rodzinom zastępczym środków na utrzymanie dzieci (opóźnienia i zaniżanie kwot).
Najbliższa kontrola odbędzie się w drugiej połowie 2008 roku.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u