Jak oceniasz nowy serwis?

Czy można odliczyć wydatki na pobyt w sanatorium
 
Osoby niepełnosprawne, które płacą za pobyt w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub opłacają turnusy rehabilitacyjne w specjalnych ośrodkach, mogą odliczyć tego typu wydatki w rocznym PIT.

Podatniczka ma orzeczoną II grupę inwalidztwa. W 2008 roku poniosła pełną odpłatność za pobyt w sanatorium.

- Czy mogę odliczyć poniesione wydatki w zeznaniu podatkowym - pyta pani Marta z Sosnowca.

Tak. Odpłatność za pobyt w sanatorium można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a także odpłatność: za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Jeżeli podatniczka do sanatorium dojechała środkami transportu publicznego, np. pociągiem, może odliczyć również odpłatność za przejazd.

Wysokość poniesionych wydatków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej zasadniczo ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W praktyce większość wydatków odliczanych w ramach tej ulgi trzeba dokumentować, w tym odpłatność za pobyt w sanatorium. Dokumentem poświadczającym poniesienie wydatku będzie rachunek z sanatorium. Pomocne mogą być również karty zabiegowe, które poświadczą, że podatnik na pewno przebywał w sanatorium.

Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 26 ust. 7a pkt 5, pkt 6, pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Magdalena Majkowska

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u