Jak oceniasz nowy serwis?

Definicja określona przez resort edukacji jest nieprecyzyjna
 
Resort edukacji określi katalog niepełnosprawności składających się na niepełnosprawność sprzężoną. Nie zawiera on jednak m.in. zaburzeń psychicznych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw resort edukacji zdefiniował tzw. niepełnosprawność sprężoną.

Zdaniem MEN, wyeliminuje to pomyłki podczas orzekania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z definicją przez niepełnosprawność sprężoną należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. Tak więc niepełnosprawność sprzężona może dotyczyć osoby, która jest upośledzona umysłowo i słabo słyszy.

- Definicja niepełnosprawności sprzężonej zaproponowana przez resort edukacji nie wyczerpuje wszystkich niepełnosprawności - uważa Artur Kulig, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.

Jego zdaniem katalog niepełnosprawności zawarty w definicji powinien zostać rozszerzony m.in. o zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia mowy i dysleksję rozwojową.

- Nieposzerzenie tego katalogu spowoduje, że uczeń cierpiący na schizofrenię i słabowidzący nie będzie traktowany jako osoba o niepełnosprawności sprzężonej - wyjaśnia Artur Kulig.

Przekonuje, że definicja nie uwzględnia całej złożoności przypadków i sytuacji, z którymi spotykają się zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdefiniowanie niepełnosprawności sprzężonej jest również następstwem kontroli NIK, która w tym zakresie wykazała nieprawidłowości.

- Szkoły wykazywały w sprawozdaniach uczniów objętych kształceniem specjalnym bez wymaganych w takich przypadkach orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych - mówi Jan Kołtun, dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu. Dodaje, że nie wszyscy spośród wskazanych posiadali niepełnosprawność sprzężoną.

Jan Kołtun wyjaśnia, że na podstawie błędnie sporządzonych sprawozdań ustalana była przez MEN przeliczeniowa liczba uczniów, która z kolei stanowiła podstawę wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.
 
Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u