Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Deklaracja

 


SYSTEM

PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY  W  RODZINIE

W  POWIECIE  ŚWIECKIM


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu

 


Wprowadzenie

 

      Przemoc domowa stała się zjawiskiem społecznym, aby jej skutecznie przeciwdziałać należy podejmować działania systemowe. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dają taką możliwość wskazując zadania poszczególnych samorządów i źródło ich finansowania.
      System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim jest programem operacyjnym i spójny jest z celami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015.
Niniejszy program stanowić ma budowę spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Świeckim we współpracy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się tematyką przemocy.
 
      Rodzina jest podstawową komórką społeczną, od której jakości zależy wartość społeczeństwa, jak również los jednostki. Człowiek przeżywa w niej najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, pogląd na świat. Zatem dom rodzinny powinien być spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska, schronienie przed złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru, zagrożenia, poniżenia, lęku i cierpienia. Ofiary przemocy doświadczają lęku, bezsilności, przygnębienia i rozpaczy. Ich ciało i psychika doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia. Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i niepokojąco narastającym. Musimy mieć świadomość, że przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
     Przemoc jest intencjonalna, siły są nierównomierne, narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i ból.  Istnieją różne formy przemocy: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna, które charakteryzują się odpowiednio do rodzaju przemocy zachowaniami. Typy przemocy z jakimi się spotykamy w środowisku  domowym obejmują: przemoc wobec dziecka i zaniedbywanie, przemoc wobec małżonka, rodziców, zaniedbywanie i przemoc wobec osób w podeszłym wieku, przemoc wobec rodzeństwa.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie uwzględnia następujące elementy:

 • diagnozę zjawiska, szczególnie zjawiska przemocy w jej wczesnej postaci w  miejscu zamieszkania sprawcy i ofiary
 • przerywanie przemocy „gorącej” i „chłodnej”
  (gorąca – furia,wybuch skumulowanych i niemożliwych do powstrzymania ataków złości, wściekłości, rozładowanie bezpośredniej agresji; chłodna - pozorny spokój, skrywający silne emocje, które są skutecznie tłumione i kontrolowane, sprawca realizuje scenariusz przemocy zmierzając do jakiegoś celu, gotowy do wtargnięcia we wnętrze psychiki dziecka lub współmałżonka)
 • poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, w tym uświadamianie ofiarom ich praw i możliwości uzyskania pomocy
 • zabezpieczenie schronienia ofiarom przemocy
 • utworzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy
 • odizolowanie sprawców przemocy i uruchomienie działań korekcyjno-edukacyjnych w celu powstrzymania ich od stosowania przemocy.


I. Założenia ogólne

     Funkcjonujące w Powiecie Świeckim różnego rodzaju formy zinstytucjonalizowanej pomocy przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają na celu udzielenie wsparcia moralnego, finansowego, edukacji najbliższego otoczenia, mobilizowania lokalnych władz do działań pomocowych na rzecz ofiar i sprawców przemocy.

     W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów, organizacje pozarządowe, instytucje gminy, powiatu i województwa. Nie jest to łatwe zadanie, bo środowisko rodzinne  jest i powinno być skutecznie chronione przez ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą wymaga wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.
     Zapobieganie przemocy w rodzinie wyznacza 4 podstawowe nurty działań: działania uprzedzające, interwencyjne, wspierające i  korekcyjno-edukacyjne.

 

II. Cele systemu

1. Kompleksowa pomoc ofiarom przemocy, w szczególności dzieciom
2. Powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy i jej zakończenie

III. Postawa prawna

     Art.19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.04.64.593 z późn.zm. oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1493) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r.


IV. Diagnoza, statystyki dotyczące przemocy w rodzinie – dane lokalne

W rozumieniu ustawy przemoc w rodzinie to jednorazowe  albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i  wykorzystywanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny.
Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Z obserwacji wynika, iż wśród wielu ofiar tylko niewielka grupa decyduje się na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w rodzinie. Pozostałe osoby bądź nie wiedzą, gdzie można uzyskać fachową pomoc bądź obawiają się konsekwencji ze strony sprawcy przemocy. W przypadku przemocy w rodzinie najczęściej pokrzywdzone osoby to kobiety i dzieci. Wiek tych osób jest różny i nie ma tu jakiejś konkretnej reguły.  Trudno oszacować dokładnie rozmiary zjawiska przemocy, jednakże do ukazania problemu posłużyły dane Komendy Powiatowej Policji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie

 

Statystyka
 2004 2005 2006 
 Ofiary Przemocy ogółem  184 595 738
          w tym kobiet170518629
          dzieci do lat 133039
          dzieci 13-183135
          Mężczyźni7776109
 Sprawcy przemocyogółem  184 595 555
            Mężczyźni181564532
            Kobiety33123
 Niebieskich Kart 184 595  738


Dane: KPP w Świeciu

     W wyniku podejmowanych czynności i statystyk prowadzonych przez KPP w Świeciu w przypadku przemocy w rodzinie na przełomie lat 2004-2006 zaobserwowano znaczny wzrost występowania zjawiska przemocy w rodzinach na terenie powiatu świeckiego. Zgłaszane przypadki objęte zostały Niebieską Kartą. Wzrost zjawiska przemocy w roku 2006 był 4 –krotnie wyższy w stosunku do roku 2004 w skali ponad 97 tys. Powiatu Świeckiego. Wśród ofiar dominują kobiety, wśród sprawców mężczyźni. Niska skala zgłaszania stosowanej przemocy jest wobec dzieci.

 Z prowadzonej statystyki PCPR w Świeciu w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej – udzielanego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla  ofiar przemocy wynika, iż sprawy związane z przemocą są głównie podejmowanym i  rozwiązywanym problemem.

Formy pomocy

 

Forma poradnictwa 
 2001-2004 2005 2006
Prawnaudzielana pomoc bez prowadzonej statystyki141137
Psychologiczna5055
Pedagogiczna / rodzinne173166
umieszczenie w hotelu- 6 miejsc04


Dane: PCPR w Świeciu

 

     Specyfika poradnictwa opiera się głównie o porady dotyczące kryzysów małżeńskich, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, problemów samotnych matek, radzenia sobie z kryzysem związanym z utratą osoby bliskiej, kłopotów z zagrożeniem chorobą psychiczną, zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych, prowadzenia krótko i długoterminowej terapii, poradnictwa w zakresie pism procesowych związanych z przemocą, obowiązkiem alimentacyjnym, rozpadem związku małżeńskiego, spraw ubezwłasnowolnienia, eksmisji, sparowaniem władzy rodzicielskiej, wykorzystywaniem dzieci, pomoc w wejściu w dorosłe  życie związane z procesem usamodzielnienia, wsparcia i pośrednictwa najbardziej potrzebującym w sprawach socjalnych, problemem uzależnień od narkotyków w połączeniu z  nasilającymi się depresjami u młodzieży, problemem dzieci molestowanych, osieroconych, losy dzieci, które żyją w środowisku przemocy fizycznej i psychologicznej  w szkołach, depresji u dzieci i młodzieży.

Specjaliści PCPR wspólnie z Komendą Powiatowa Policji w roku 2006 podjęli 35  interwencji, a 7 w środowisku wspólnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

Specjaliści maja wspólny dyżur raz na 2 tygodnie kompleksowo rozwiązując zgłaszane problemy. W celu najbardziej efektywnej pomocy specjaliści współpracują ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, policją, poradnią uzależnień, sądem, prokuraturą.

    Z uzyskanych informacji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Świeciu wynika, iż z art. 207 Kodeksu Karnego  32 osoby objęte są dozorami kuratorskimi wykonywanymi zgodnie z właściwością miejscową sądu ( stan na dzień X 2006r.)


V. Zadania powiatu

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:

 1. tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 2. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej

     Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

 1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 2. opracowywanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.


     Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci
- Działania z zakresu interwencji kryzysowej
- Wsparcie i profesjonalna pomoc
- Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc – załącznik nr 1
- Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych dla ofiar przemocy
/m.in.grupy wsparcia/
- Dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy w sposobach radzenia sobie z tym problemem
- Propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy
- Motywowanie społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci


VI. Zadania w zakresie diagnostycznym, profilaktycznym i edukacyjnym dotyczące przemocy w rodzinie


Koalicja w Powiecie Świeckim  – zespół interdyscyplinarny:

pracownik socjalny i jeden ze specjalistów ( psycholog, pedagog, prawnik) - PCPR, kierownik lub pracownik socjalny OPS, kurator zawodowy, terapeuta uzależnień, koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownik dzielnicowych  KPP.

Działania wobec ofiar:
- zapewnienie bezpieczeństwa (plan działań i schronienie)
- udzielenie wsparcia psychologicznego, informacji, wskazanie miejsc pomocowych na życzenie lub z mocy prawa
- powiadomienie Policji, Sądu, Prokuratury
- uruchomienie działań związanych z interwencją kryzysową.

Działania wobec dzieci:
- diagnoza sytuacji rodzinnej, szkolnej, zdrowotnej – zapewnienie bezpieczeństwa, zdobycie wsparcia rodziny.

Działanie wobec sprawcy:
- przeprowadzenie rozmowy interwencyjno-ostrzegawczej
- przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego
- skierowanie do punktu konsultacyjnego, poradni dla osób uzależnionych
- skierowanie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym
- powiadomienie Policji, Prokuratury
- skontaktowanie się z kuratorami sądowymi

VII. Spodziewane rezultaty:

- Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie
- Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy
- Edukacja sprawców przemocy
- Przerwanie kręgu milczenia związanego z przemocą
- Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania - przemocy
- Pogłębianie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z  tym problemem
- Wzrost świadomości społecznej o przeciwdziałaniu niepożądanych zjawisk
- Tworzenie przez organizacje i samorządy lokalnych punktów interwencyjnych.


VIII. Źródła  finansowania

     Program będzie finansowany z różnych źródeł: budżetu samorządu powiatowego, budżetu państwa, zewnętrznych  środków finansowych Unii Europejskiej.


IX. Realizatorzy

      System przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest dokumentem otwartym i  długofalowym. Będzie realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które zajmują się sprawami rodziny.

X. Sposób kontroli realizacji

- ze strony PCPR osoba odpowiedzialna za realizację składa roczne sprawozdanie z  wykonania zadań powiatu systemu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.


XI. Instytucje i organizacje współpracujące:

 • PCPR w Świeciu
 • Sąd Rejonowy w Świeciu
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Świeciu
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Prokuratura Rejonowa w Świeciu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • NZOZ Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia w Świeciu
 • Służba zdrowia

XII. Postanowienia ogólne

1. Koordynator programu – PCPR w Świeciu
2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu :
- ze strony PCPR - pracownik socjalny Pani Karolina Gapska - Kostrzewa
- ze strony instytucji współpracujących – osoby wytypowane
3. Odbiorcy programu:
 - ofiary,  sprawcy,  świadkowie  przemocy.


Opracowała:

Magdalena Szerszyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 
W konsultacjach brali udział:

1. Karolina Gapska- Kostrzewa- Koordynator Programu - pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – Koordynator Programu
2. Mariusz Pytel – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
3. Mirosław Joppek – Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy  Powiatowej Policji w Świeciu
4. Magdalena Witek – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu
5. Kamil Konwerski – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świeciu
6. Mariusz Sokołowski- Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu  i Współuzależnienia w Świeciu
7. Justyna Roszczynialska-Wąsowska – Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu

 

 

 

Załącznik Nr 1 do
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Powiat Świecki
      
     

Program korekcyjno-edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

I. Założenia ogólne

     Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.
      Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest podjęcie partnerskiej współpracy z  lokalnymi samorządami, jednostkami pomocy społecznej, podmiotami pracującymi na rzecz rodziny, Policją, Sądem, Prokuraturą.
      Zjawisko przemocy w rodzinie jest poważnym problemem społecznym. Funkcjonujące w Powiecie Świeckim różnego rodzaju formy zinstytucjonalizowanej pomocy  przeciwdziałania przemocy mają na celu udzielanie wsparcia moralnego, finansowego, edukacji najbliższego otoczenia, mobilizowania lokalnych władz do działań pomocowych na rzecz ofiar i sprawców przemocy.


II. Cel główny programu

Powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mająca na celu:

- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania    przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania    z pomocy innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 

Priorytet: ochrona bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzonych przez sprawcę przemocy.

 

Zadanie:  Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Świeckim.

 

Działania: 
Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc poprzez edukacje ukierunkowana na zmianę zachowań i  samokontrolę agresywnych zachowań.
Praktyczne ćwiczenia edukacyjne dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych mających na celu zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, zmniejszające ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
Monitorowanie zachowań związanych z przemocą u osób uczestniczących  w programie w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.
Współpraca z instytucjami i podmiotami, które kierowały uczestników do programu:
-  udzielanie informacji o zakwalifikowaniu do programu
-  po 2 miesiącach trwania programu informacja o uczestnictwie
-  po zakończeniu programu informacja o  efektach edukacyjnych.

 


III. Nabór i selekcja uczestników programu

 1. Ścisła współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  jako koordynatora działań z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądem, prokuraturą, policją, poradnią uzależnień, koordynatorem ds.rozwiązywania problemów alkoholowych).
 2. Wytypowanie przez w.w instytucje uczestników do programu i zgłoszenie do Centrum.
 3. Do programu nie przyjmuje się osób:
     - chorych psychicznie,
     - nałogowych hazardzistów,
     - osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,
     - osób, które nie są sprawcami przemocy.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie wobec których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu, narkotyków w pierwszej kolejności kierowane będą na terapię uzależnień.


 
Etapy kwalifikacji:

I. Diagnoza osobowości oraz stanu psychicznego kandydata przez psychologa      Centrum - wyeliminowanie osób z poważnymi zaburzeniami osobowości      antyspołecznej  oraz  z zaburzeniami osobowości pogranicznej.

 

II.  Rozpoznanie indywidualnej sytuacji obejmuje:
     - rzeczywiste okoliczności skierowania do programu,
     - określenie czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc,
     - najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań,
     - aktualną sytuację rodzinną i zawodową,
     - cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej.

III.  Podpisanie kontraktu przez uczestnika programu.

IV. Zakwalifikowanie do odpowiedniego typu grupy.

 


Realizacja programu uwzględnia specyfikę różnych grup sprawców przemocy:

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

- osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – w tym przypadku programy korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

- osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w wyniku osobistej decyzji podejmowanej w związku jej kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


IV. Formy realizacji programu

Przeprowadzanie sesji indywidualnych i grupowych odbywa się przez osoby  z uprawnieniami do realizacji  programu.

 1. Sesja indywidualna kwalifikująca do programu – 2 sesje –łącznie 2 godz.
 2. Podpisanie kontraktu przez uczestnika programu – 1 godzina na osobę
 3. Organizowanie i prowadzenie sesji grupowych :
  a)  24 spotkania grupowe po 120 minut - 48 godzin
  b) 24 godz. dla szkolących na analizę i ocenę prac domowych uczestników
  Łącznie sesje grupowe z indywidualnymi - 74 godziny oraz liczba godzin na podpisanie  kontraktu (uzależniona jest od ilości uczestników).
 4. Zajęcia organizowane w małych grupach do 10 osób, raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach do 2 razy w tygodniu.
 5. Osoby prowadzące spotkania indywidualne i grupowe prowadzą ewidencję obecności i karty pracy z indywidualnym uczestnikiem.


V. Reguły uczestnictwa w programie

 1. Uczestnictwo w programie jest oddziaływaniem korygującym niepożądane i szkodliwe zachowanie.
 2. Warunkiem przyjęcia osoby do programu jest:
  -  uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie,
  -  systematycznej obecności na zajęciach,
  -  bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach oraz w innych miejscach pobytu.
 3. Szczegółowe reguły uczestnictwa zawarte są w kontraktach  podpisywanych przez uczestników.
 4. Uczestnictwo w programie osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji objęte jest tajemnicą, z wyłączeniem możliwości informowania instytucji i organizacji, które skierowały do programu oraz członków rodziny.
 5. W trakcie realizacji programu, w którym uczestniczą osoby  aktualnie kontaktujące się z członkami własnej rodziny następuje okresowe monitorowanie zachowań o rzeczywistej sytuacji w rodzinie.

Sankcje

1. W przypadku osób, których uczestnictwo związane jest z realizacją obowiązku nałożonego przez  Sąd w trybie art.72 § 1 pkt 8, uchylanie się od udziału w programie może spowodować zarządzenie wykonania  kary zgodnie z  art.75 § 2 Kodeksu Karnego.
2. W przypadku osób kierowanych przez inne instytucje sankcje za uchylanie się od udziału w programie winny być zawarte w kontraktach socjalnych bądź innych dokumentach  zobowiązujących do uczestnictwa w programie.

VI. Zawartość merytoryczna programu

Oddziaływania edukacyjne.
Praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą.
Rozwijanie umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

I.  Sesje indywidualne kwalifikujące do programu.
II. Sesje grupowe:

Czytaj dalej...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u