Jak oceniasz nowy serwis?

Formy doskonalenia zawodowego dla kadry pomocy społecznej

 

Formy doskonalenia zawodowego dla kadry pomocy społecznej

Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy, a także wciąż zmieniające się potrzeby społeczne, oraz akty ustawodawcze stawiają pracowników pomocy społecznej przed koniecznością ciągłego dokształcania, doskonalenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji
i umiejętności w pracy z klientem. Ważne jest by być „na czasie”, nie zostawać w tyle,
a przede wszystkim by umieć dostosować oferowaną pomoc do aktualnych problemów beneficjentów.

Jest wiele możliwości oraz form zdobywania wiedzy w zakresie niesienia pomocy
w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Kompetencje swoje można pogłębiać poprzez uczestnictwo w formalnej edukacji (np. studia wyższe), nieformalnej (kursy, szkolenia, warsztaty, projekty) oraz pozaformalnej (samodzielnie, na podstawie doświadczeń innych osób).

Dziś jednak chciałabym zwrócić uwagę na projekt organizowany i realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pt. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej". Kurs ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetową kwestią programu jest obecnie „promocja integracji społecznej”, przede wszystkim poprzez „rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”. Założenia te mają zostać osiągnięte dzięki „podnoszeniu kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej[1], czemu służyć ma właśnie szkolenie prowadzone przez krakowski ROPS. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2013/2014.

Wśród działań, które zostały zaplanowane przez organizatorów wymieniane są m.in.:

  • usprawnienie, poprawa jakości i skuteczności funkcjonowania ośrodków pomocy
    oraz integracji społecznej na terenie województwa małopolskiego
  • doradztwo w zakresie: stosowania prawa, organizacji i ewaluacji projektów w ramach EFS
  • dokształcanie pracowników służb społecznych „studia I i II stopnia oraz podyplomowe w zawodzie pracownik socjalny”[2]
  • rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego[3]
  • organizacja kampanii, które będą miały na celu przekazanie informacji oraz promowanie adekwatnych postaw dotyczących polityki społecznej, a także stworzenie podczas tego wydarzenia możliwości do dyskusji (burzy mózgów) na temat problemów współczesnego w społeczeństwa.

 

 

           

 

 

 

 [1]http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/, z dnia 27.11.2013 r.

[2]Tamże, z dnia. 27.11.2013r.

[3]Tamże, z dnia.27.11.2013


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u