Jak oceniasz nowy serwis?

COVID-19 STOP w Powiecie Gostyńskim

Rozwój epidemii COVID-19 spowodował, że funkcjonowanie wielu placówek pomocy społecznej i wsparcia rodziny było mocno utrudnione. By jednak te ograniczenia minimalizować, powiat gostyński, który organizuje opiekę na swoim terenie m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, dla osób doznających przemocy, a także udziela wsparcia osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach, zadbał: o środki ochrony indywidualnej, środki  dezynfekujące, sprzęt niezbędny do zwalczania wirusów i bakterii oraz o wsparcie dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych czy wspierających.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, opracowało projekt (we współpracy z jednostkami powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny), który został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego i złożony na konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W efekcie projekt otrzymał grant w wysokości 434 491,20 zł. Wkład własny powiatu wyniósł 48 276,80 zł.

Projekt obejmuje okres od stycznia do czerwca 2021 r. Działaniami objęto 8 placówek: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia KREATYWNI, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi, Dom Dziecka nr 1 w Bodzewie, Dom Dziecka nr 2 w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz zawodowe rodziny zastępcze.

               Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u