Jak oceniasz nowy serwis?

Głos w sprawie deinstytucjonalizacji

Przedstawiciel powiatu gostyńskiego na wysłuchaniu publicznym

Uwagi do Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

               Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu został zaproszony do udziału w wysłuchaniu publicznym w sprawie projektu „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027”. Program ten ustala obszary i priorytety wsparcia oraz koncepcje wydatkowania funduszy Unii Europejskiej.  

               Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest instrumentem realizacji Celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. W programie FERS zakładane jest wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

W wysłuchaniu – jako przedstawiciel rządu uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z pracownikami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mówca z PCPR w Gostyniu miał do dyspozycji 2 minuty. W trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na brak powiązania FERS ze strategią Rozwoju Usług Społecznych, a zwłaszcza szczególnie ważnym obszarem deinstytucjonalizacji. Strategia ta jest obecnie przygotowywana w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Zaproponował też wykreślenie wsparcia dla centralnego systemu teleinformatycznego miejsc w rodzinach zastępczych. Narzędzie może spowodować, że dzieci z jednego krańca kraju będziemy przenosić na drugi kraniec Polski, wyrywając je ze środowiska lokalnego, kulturowego, rodzinnego i praktycznie uniemożliwiając utrzymanie więzi rodzinnych. Wskazał też, że to narzędzie spowoduje w zamrożenie działalności samorządów w celu pozyskiwania rodzin zastępczych. Bo aktywne w tym obszarze powiaty będą karane tym, że skorzystają z ich pracy, czyli przygotowanych rodzin zastępczych, mniej aktywne samorządy. Pozostawienie tego narzędzia wymaga bardzo precyzyjnego obwarowania go bezpiecznymi dla dzieci warunkami.

Przedstawiciel PCPR w Gostyniu zaproponował też wsparcie finansami unijnymi działań służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach biologicznych i ich środowisku. Efektywność takich narzędzi pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsca w pieczy zastępczej.

Zgłosił też potrzebę wsparcia finansowego dla przekształcania placówek opiekuńczo-wychowawczych w specjalistyczne ośrodki wspierania rodzin w ich trudnościach. Podsumowując podkreślił, że – „obecnie mamy system pieczy zastępczej składający się z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Planujemy zamknąć wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli odciąć jedną z dwóch nóg, na których opiera się system pieczy. Proponuję, aby zamiast obcinać tę nogę, zamienić ją na nogę wspierającą funkcjonowanie rodzin biologicznych i pracujących z nimi gminnych systemów wspierania rodziny.”

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak odpowiedziała na ten głos, mówiąc m.in.: - „Zgadzam się z państwem, że programy unijne powinny wspierać strategie krajowe. Dlatego FERS będzie zintegrowany merytorycznie ze strategią deinstytucjonalizacji usług społecznych, która obecnie jest przygotowywana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami społecznymi. To jest naszym priorytetem. (…) Jest jeszcze kwestia zaplanowania wsparcia systemu teleinformatycznego, w ramach którego będzie działał centralny rejestr miejsc pieczy zastępczej, jak również rejestr miejsc i placówek opiekuńczowychowawczych. To krok w stronę przyspieszenia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Zdarza się, że sąd rodzinny kieruje nawet najmłodsze dzieci do placówek, bo w danym powiecie nie ma wolnych miejsc w rodzinach zastępczych. Tymczasem nawet w ościennym powiecie są rodziny, które oczekują na dzieci. Z naszego punktu widzenia to ważne działania, aby ten system mógł lepiej funkcjonować. Mamy na uwadze dobro dziecka w tym momencie.” 


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u