Jak oceniasz nowy serwis?

Konferencja Oblicza rodzicielstwa zastępczego

Wszystkim zależy na tym, by dzieci umieszczane z różnych przyczyn poza rodziną biologiczną, mogły wzrastać w bezpiecznym stałym środowisku, gdzie opiekunowie z uważnością i wrażliwością będą się odnosić do ich potrzeb, akceptować i rozumieć ich ograniczenia, wspierać i otaczać codzienną troską. Tak rozumiana opieka nad dzieckiem możliwa jest tylko i wyłącznie w pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej lub w rodzinie adopcyjnej.

Dwudniowa konferencja „Wielkopolskie oblicza rodzicielstwa zastępczego – dziś i perspektywa jutra”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pod patronatem Pani Pauliny Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, skierowana była do przedstawicieli wielu instytucji wspierających pieczę rodzinną, zwłaszcza do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Spotkanie stało się okazją do zapoznania się z projektowanymi zmianami w obszarze usług społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Zapoczątkowało też proces działań, m.in. spotkań fachowców, które jak podkreślała wicemarszałek Paulina Stochniałek: - „pozwolą krok po kroku usprawniać i doskonalić system pieczy zastępczej i zmieniać na lepsze nasz kawałek świata, jakim jest Wielkopolska”.

               W pierwszym dniu konferencji (prowadzonej przez moderatora: Jolantę Kucharzak, Głównego Specjalistę ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu) Joanna Luberadzka-Gruca, współtwórczyni społecznego projektu strategii deinstytucjonalizacji przybliżyła działania i plany, które mają służyć temu, by dzieci i młodzież, które muszą zostać umieszczone poza rodziną biologiczną, trafiały do bezpiecznego stałego środowiska rodzinnego. Po prezentacji założeń projektu strategii prelegentka w ramach dyskusji odpowiadała na pytania i przyjmowała uwagi uczestników konferencji.

               Kolejny dzień spotkania obejmował dwie części. W pierwszej została przedstawiona przez Monikę Zembrzycką, p.o. Zastępczyni Dyrektora ROPS w Poznaniu, „Strategia  Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 w obszarze wspierania rodziny”.  Kierunki Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2025 zaprezentowali: Zofia Rutkowska, Główny Specjalista ds. Strategii i Krzysztof Jedynak, Specjalista ds. Obsługi Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, ROPS w Poznaniu. Temat: „Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce - rzeczywistość i wyzwania” omówiła Anna Główczyńska, psycholog Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Poznaniu.

               Następnie, w ramach dzielenia się doświadczeniami i wdrożonymi już rozwiązaniami, które służą przede wszystkim dziecku, kolejni prelegenci przedstawiali ważne wątki, obszary i zagadnienia z obszaru pieczy zastępczej: Marek Oziemkowski, Kierownik Działu Opieki Zastępczej MOPR w Poznaniu i Jolanta Kopińska, Kierownik WOA w Poznaniu, ROPS w Poznaniu w wystąpieniu „Rodzina potrzebna od zaraz” omówili współpracę MOPR Poznań z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Poznaniu na rzecz dzieci; Dorota Kaźmierczak, Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprezentowała temat: „Rodzinna piecza zastępcza w powiecie konińskim – wyzwania, dylematy i nasze rozwiązania”; Izabela Łukaszewska, psycholog i Marta Tylenda, pedagog omówiły „Wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na przykładzie Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu”; Donata Majchrzak-Popławska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie odpowiadała na pytanie zawarte w tytule swojego wystąpienia: „Po co nam zawodowe rodziny zastępcze? – w oparciu o doświadczenia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie”. Obszarowi pieczy instytucjonalnej przyjrzała się Cecylia Antczak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w prezentacji „Instytucjonalna piecza zastępcza – potrzeby, funkcjonowanie, deinstytucjonalizacja z perspektywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.

               W drugiej części spotkania Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, podsumował wystąpienia prelegentów. M.in. podziękował za zgłoszenie przez przedstawicieli ROPS w Poznaniu – w ramach wspierania systemów pomocy społecznej i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny – gotowości do koordynacji działań na terenie Wielkopolski, np. przez organizację forów ośrodków pomocy społecznej i przyjęcie pod opiekę wielkopolskiego konwentu dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie. Podkreślił, że szczególnie ważny jest jeden z priorytetów przyjętych przez ROPS w Poznaniu: wczesne uruchamianie i urealnienie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Docenił jako niezwykle cenną, sprawdzoną praktycznie propozycję interwencyjnych zespołów opiniujących, przedstawioną przez psycholog z Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego ROPS (WOA) w Poznaniu. Wskazał jako wartą upowszechnienia jedną z form współpracy poznańskiego MOPR z WOA ROPS w Poznaniu, polegającą na zapraszaniu rodzin adopcyjnych do pełnienia funkcji tymczasowych rodzin zastępczych (w sytuacjach ich braku).

Zwrócił też uwagę na cenne dla wszystkich PCPR wyniki ankiety MOPR w Poznaniu wśród rodzin zastępczych, poświęconej ocenie działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz samoocenie przez rodziny swojej roli i wskazaniu najważniejszych potrzeb. Docenił obraz systemowego metodycznego wsparcia rodzin zastępczych, realizowanego przez PCPR w Koninie i podkreślił wagę problemu zgłoszonego przez ten PCPR, dotyczącego akceptacji oferty pomocowej powiatu przyjmującego dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej przez powiat kierujący, gdyż bez tego nie ma współpracy między tymi powiatami, a często jest to źródłem procesów sądowych.

               Docenił, potwierdzając to doświadczeniami z powiatu gostyńskiego, propozycje Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, m.in. konieczność pełnych szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych dla rodzin spokrewnionych; pozyskiwanie poszukiwanych deficytowych specjalistów dla rodzin zastępczych, np. psychiatrów dziecięcych, diagnostów, terapeutów; konieczność rozdzielenia procesu oceny rodzin zastępczych od współpracy z nimi; prowadzenie Klubu dobrych rodziców. Podkreślił też, że szczególnie ważne jest widzenie rodzica zastępczego jako inicjatora zmian w dziecku, a zwłaszcza wspieranie rodzica zastępczego w tej roli.

               Potwierdził ważny priorytet, wskazany przez przedstawicielkę MOPR w Lesznie, że szczególne znaczenie w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej ma praca z rodziną biologiczną, ukierunkowana na zmiany w tej rodzinie, umożliwiające powrót dziecka. Doświadczenia MOPR w Lesznie w tym obszarze to dobry przykład rozwiązań, które sprawiają, że może spadać zapotrzebowanie na miejsca w pieczy zastępczej.

               Podziękował też dyrektorce PCPR w Pile za wskazanie ważnej roli pieczy instytucjonalnej w obecnych realiach kryzysu rodzinnej pieczy zastępczej i za uzasadnienie tej oceny. Dodał, w oparciu o doświadczenia powiatu gostyńskiego, że placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą pełnić też ważną rolę integracji rodzin zastępczych, np. poprzez organizację festynów rodzinnych, rajdów samochodowych promujących rodzinną pieczę zastępczą, organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych czy też upowszechnianie dobrych praktycznych rozwiązań z innych państw w ramach współpracy zagranicznej.

               Kończąc drugą część spotkania przedstawiciel PCPR w Gostyniu omówił aktualną sytuację procesów deinstytucjonalizacji (m.in. projekt Strategii rozwoju usług społecznych w Polsce do roku 2040); wskazał na aktualny stan pomysłu MEiN powstania Centrów Dziecka i Rodziny (z połączenia PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych) i sygnały wycofywania się z tego projektu; zwrócił uwagę na obszary pomijane w pracach nad deinstytucjonalizacją: usamodzielnienia wychowanków, praca z rodziną biologiczną, przyszłość likwidowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych, kształcenie służb kontrolnych do pracy w tak wrażliwym i nie dającym się do końca skoodyfikować obszarze jak praca z rodziną i praca z dzieckiem. Podkreślił też konieczność zmian w zasadach współpracy PCPR-ów i MOPR-ów z sądami rodzinnymi dla dobra dziecka, m.in. poprzez ustawowe nadanie praw strony w sprawach pieczy zastępczej dyrektorom PCPR/MOPR.

Kończąc konferencję i dziękując za aktywny udział moderator Jolanta Kucharzak z ROPS w Poznaniu podkreślała, że - „tematowi rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego można poświęcić wiele godzin, a to spotkanie, mamy nadzieję, jest początkiem poszukiwania nowych, korzystnych dla dzieci, rozwiązań.”


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u