Jak oceniasz nowy serwis?

Ruszyło wsparcie dla rodzin

W ramach wspierania inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin realizowany jest projekt „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyniu przyjęły sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz zwracanie uwagi rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze, uzależnienia, przemoc, a także poczucie osamotnienia i zagubienia wywołane izolacją covidową, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.

Celem jest także zwrócenie uwagi na zagrożenia szkodzące rodzinie: fonoholizm, patostreaming, grooming, seksting, happy slapping.

Prowadzone są już warsztaty dla rodziców - zajęcia zapewniające wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności rodziców, takich jak np. wspieranie dziecka, które przeżywa problem, skuteczne komunikowanie się z dzieckiem, bezpieczne stawianie granic dziecku, zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie w dziecku poczucia własnej wartości, bezpieczne rozwiązywanie konfliktów, egzekwowanie wymagań wobec dziecka, rozwijanie samodzielności dziecka.

Równolegle są realizowane zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach, pozwalające na diagnozę zachowań problemowych dzieci oraz na diagnozę mocnych stron dzieci, by w oparciu o nie wspierać prawidłowy rozwój dzieci.

W ramach projektu prowadzone będą też:

- warsztaty „Świadomy i odpowiedzialny rodzic” – te zajęcia informacyjno-edukacyjne mają pomóc przygotować się dorastającej młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego życia rodzinnego, pozwolą na wgląd we własne potrzeby w relacjach oraz pokażą, jak zaopiekować się tymi potrzebami i pracować nad ich zaspokojeniem, budując relację małżeńską i rodzicielską. Pomogą w tym nowoczesne narzędzia, np.  – symulator ciąży, który pozwoli przygotować się kobietom do okresu ciąży, a mężczyznom pomoże zrozumieć, jak czuje się ciężarna kobieta, aby móc lepiej ją wspierać; - symulator noworodka będzie służyć nauce opieki nad dzieckiem, rozpoznawaniu sygnalizowanych potrzeb przez dziecko oraz jak najlepszym przygotowaniu się do roli rodzica. Zostanie też przygotowana broszura – podręczny poradnik, kompendium wiedzy na temat świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa;

- kampania społeczna „W rodzinie siła” w formie informacji w mediach wirtualnych lokalnych i regionalnych oraz ogólnopolskich;

- w minimum 4 powiatach Wielkopolski zostaną przeprowadzone działania z zakresu przeciwdziałania patologicznym zjawiskom szerzącym się wśród dzieci i młodzieży: fonoholizmowi i patostreamingowi;

- indywidualne konsultacje specjalistów, udzielających szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny. W tym celu zostanie utworzony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”. Jego zadaniem będzie wsparcie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie;

- mediacje rodzinne - dzięki możliwości skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych istnieje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenia nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny. Mediacje rodzinne (małżonkowie, partnerzy) i międzypokoleniowe (rodzice-dzieci) będą prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Projekt partnerski „W rodzinie siła” został doceniony w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Wsparcia partnerskiego w realizacji projektu udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u