Jak oceniasz nowy serwis?

Kiedy warto być małym podatnikiem
Status tzw. małego podatnika może przynieść pewne korzyści. Warto jednak wcześniej się zastanowić, czy to się opłaca. Bo przywileje dostępne dla małego podatnika nie zawsze są bardziej korzystne niż rozliczenia na zasadach ogólnych.
Zwolnienie podmiotowe
Warto zauważyć, iż niektórzy podatnicy (zwolnienie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do niektórych kategorii działalności) mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT, na mocy którego nie będą zobowiązani do rozliczania VAT, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej netto (przewidywana lub zrealizowana w poprzednim roku podatkowym) nie przekroczyła kwoty 50 tys. zł.
Metoda kasowa
Mały podatnik (taki, u którego wartość sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln EUR*) niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa powyżej może wybrać szczególną metodę rozliczeń VAT, tzw. metodę kasową. Dzięki zastosowaniu tej metody podatnik będzie miał możliwość rozpoznawania obowiązku podatkowego VAT związanego z realizowaną przez niego sprzedażą w momencie (okresie rozliczeniowym) uregulowania całości lub części należności z tytułu dokonanej dostawy / wykonania usług, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wybierając metodę kasową rozliczeń VAT, mali podatnicy będą jednocześnie zobowiązani do obliczania podatku i składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale).
Należy zaznaczyć, iż mały podatnik ma możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczania VAT (obliczania podatku i składania deklaracji w okresach kwartalnych) również w przypadku nie wybrania metody kasowej.
Warunki korzystania z metody kasowej
* zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie rozliczał się według metody kasowej (złożenie aktualizacji zgłoszenia VAT-R),
* planując rezygnację, należy dokonać stosownego zawiadomienia przed końcem kwartału, w którym stosowano metodę kasową (rezygnacja możliwa jest najwcześniej po upływie 12 miesięcy jej stosowania),
* przekroczenie limitu determinującego status małego podatnika powoduje utratę prawa do stosowania metody kasowej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym limit został przekroczony.
Warto pamiętać, aby rozważając ewentualne skorzystanie z przywilejów statusu małego podatnika (w szczególności zastosowania metody kasowej), uwzględnić m.in. następujące aspekty:
* dodatkowe obciążenia administracyjne - konieczność bieżącego monitorowania płatności (lub innych form regulowania należności i zobowiązań) oraz upływu 90-dniowego terminu od wydania towaru / wykonania usługi,
* potencjalnie negatywny wpływ na współpracę z podatnikami nierozliczającymi się metodą kasową - podatnicy otrzymujący faktury oznaczone jako "faktura VAT MP" bez względu na swój status muszą zastosować się do ograniczeń w zakresie skorzystania z prawa do odliczenia VAT,
* ograniczenie odliczenia w kolejnych (po uregulowaniu należności) okresach rozliczeniowych - niedokonanie odliczenia w kwartale, w którym uregulowano zobowiązanie wiąże się z koniecznością korekty deklaracji przy realizacji prawa do odliczenia.
* potencjalne problemy w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego lub prawa do odliczenia mogą powstawać w związku ze stosowaniem niestandardowych form rozliczania należności / zobowiązań,


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u