Jak oceniasz nowy serwis?

Kolejna nowela ustawy o pomocy społecznej
Nowela ustawy o pomocy społecznej, wprowadza kilka zmian. Między innymi, osoby, które będą chciały prowadzić całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, będą musiały postarać się o stosowne zezwolenie wojewody.

Do tej pory, osoby prowadzące placówki nie musiały posiadać takiego zezwolenia. Teraz jednak to się zmieni. Zeby otrzymać stosowne zezwolenie, osoby ubiegające się o prawo prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, muszą złożyć do wojewody odpowiednie dokumenty. Musi to być tytuł prawny do nieruchomości, w której ma być prowadzona placówka, regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt, a także dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Według nowych przepisów, taką placówkę będą mogły prowadzić zarówno powiaty jak i samorządy, a także Kościół Katolicki i inne Kościoły, związki wyznaniowe, czy organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia.

Poza tym, zmienią się również zasady ustalania średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Aby wyliczyć taką kwotę, trzeba będzie odjąć od kwoty rocznych kosztów działalności domu z poprzedniego roku, koszty inwestycyjne, a nie tak jak do tej pory, wszystkie wydatki inwestycyjne. Ponadto, za pobyt osoby w domu pomocy społeczej będzie mogło płacić, na mocy umowy z gminą, rodzeństwo osoby, dalsi krewni a nawet osoby obce.
Kolejne zmiany, które wprowadza nowela, to możliwość sprawdzania przez wojewodę standardu usług świadczonych we wszytskich domach pomocy społecznej, prowadzonych przez podmioty publiczne i niepubliczne działające na zlecenie samorządu, a także prowadzone przez przedsiębiorców i stowarzyszenia nieposiadające umowy z gminą lub powiatem.
Wojewodzie będzie przysługiwało prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki, w przypadku gdy dom nie będzie spełniał określonych warunkach, albo jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
Dodatkowo, wszystkie podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, będą mogły łączyć domy różnych typów w jeden. I tak: domy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie można będzie łączyć z domami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnymi intelektualnie; domy dla przewlekle somatycznie chorych mogą być łączone z domami dla osób niepełnosprawnych fizycznie, a domy dla osób w podeszłym wieku z domami dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Jeszcze jedną proponowaną zmianą są uprawnienia do niektórych świadczeń socjalnych dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi, którzy z tego powodu uzyskali wizę pobytową lub zgodę na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie naszego kraju.
Obecnie ustawa analizowana jest przez Senat.
Źródło: Rzeczpospolita

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u