Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Kombatanci i repatrianci

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, należy również pomoc kombatantom i repatriantom z danego terenu.

Kombatanci, którym pomagają PCPR-y, to żołnierze, którzy brali czynny udział w walkach podczas II wojny światowej.
PCPR-y zajmują się również pomocą kierowaną do repatriantów, czyli osób powracających do kraju w celu osiedlenia się na stałe, po dobrowolnym lub przymusowym, stałym lub dłuższym pobycie poza granicami kraju.


Uprawnienia kombatantów:
1. Wraz z emeryturą lub rentą, kombatanci otrzymują co miesiąc:
- dodatek kombatancki - 153,19 zł
- ryczałt energetyczny - 104,77 zł
- dodatek kompensacyjny - 22,98 zł
2. Kombatanci mogą korzystać z następujących ulg:
- 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
- 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach: 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne - na podstawie biletów jednorazowych, autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.
3. Korzystają z pierwszeństwa do:
- środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
- uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej
- opieki zdrowotnej
4. Na swój wniosek kombatanci mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury.
5. Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w roku. 
6. Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.
7. Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę wymaga zgody starosty.
8. Kombatantom, którzy nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, a także nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, oraz osiągnęły wiek dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn - 60 lat przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny i 37% ulga taryfowa w komunikacji międzymiastowej.


Uprawnienia repatriantów:
Od 1 stycznia 2003 r., osoby represjonowane, zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (Dz. U z 2002 r., nr 42, poz. 371, z późn. zm.) tj. osobom, których inwalidztwo pozostaje w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art.4 ust.1 ustawy kombatanckiej - przysługują świadczenia pieniężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.z 2002 r., nr 9, poz. 87, ze zm).

Repatriantom przysługują następujące uprawnienia:


Renta inwalidy wojennego
Wysokość renty przyznanej dla repatrianta uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
Przy inwalidztwie I i II grupy renta wynosi 100 % podstawy wymiaru, a przy III grupie – 75 %.
Dodatkowo do renty przysługuje dodatek pielęgnacyjny z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidzkiej lub z tytułu ukończenia 75 lat życia, a w przypadku posiadania uprawnień kombatanckich - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.
Wypłata renty nie podlega ograniczeniom w razie osiągania przez inwalidę dochodów z pracy lub innej działalności zarobkowej. Natomiast w razie zbiegu uprawnienia do renty inwalidy wojennego i emerytury z tytułu ubezpieczenia społecznego, inwalida wojenny może korzystać jednocześnie z obu świadczeń, z tym ograniczeniem, że jedno z nich (wybrane przez uprawnioną osobę) będzie w tym przypadku wypłacane w wysokości obniżonej o 50%.
Renta inwalidy wojennego i dodatek pielęgnacyjny  zwolnione są z podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych.Wysokość dodateku pielęgnacyjnego odpowiada wysokości dodatku przewidzianego w systemie zabezpieczenia emerytalnego pracowników, z tym że dla inwalidów wojennych I grupy jest on o 50% wyższy.
Świadczenia te finansowane są z budżetu państwa.

 

Przywileje pracownicze
Inwalidzie wojennemu i osobie represjonowanej przysługuje oprócz przywilejów pracowniczych szcególna ochrona stosunku pracy.
Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę wymaga pisemnej zgody właściwego starosty i może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, w szczególności gdy inwalida całkowicie lub w znacznym stopniu utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy lub dopuszcza się naruszenia dyscypliny pracy. Takimi powodami może też być likwidacja lub upadłość zakładu pracy. Ochrona ta nie obejmuje stosunku pracy osoby, która spełnia warunki do nabycia emerytury lub, która została powołana na stanowisko kierownicze przez instytucję nadrzędną nad zakładem pracy.
Inwalidom wojennym i osobom represjonowanym przysługuje również prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

 

Ulgi
Ulga transportowa w wysokości 78% przysługuje inwalidom zaliczonym do I grupy. Poza tym repatrianci którym inwalidztwo w znacznym  stopniu utrudnia poruszanie się i korzystanie z publicznych środków lokomocji, uprawnieni są do bezpłatnego otrzymania motorowego wózka inwalidzkiego albo udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztu zakupu przydzielonego mu samochodu osobowego.
Inwalidom wojennym i osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych.


Opieka zdrowotna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (Dz.U. nr 210 z dnia 27 września 2004 roku poz.2135) wprowadza dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych takie udogodnienia jak:
1. bezpłatne zaopatrzenie w leki, które oznaczone są symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu, są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.(art. 46)
2. wykonywanie ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust 2 p 1 10)
3. prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do wysokości limitu ceny określonego w przepisach (art. 47)

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest Legitymacja Osoby Represjonowanej, dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11marca 2003 roku (Dz. U. Nr 61 z dnia 10 kwietnia 2003 roku poz. 539).


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u