Jak oceniasz nowy serwis?

Można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 
Osoby mające kłopoty z egzekucją należnych alimentów mogą od dzisiaj składać w gminie wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać niektóre przepisy ustawy nowelizującej ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wchodzi w życie 30 września 2008 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się do podmiotów prowadzących postępowanie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Na ich podstawie gminy, które mają odpowiadać za przyznawanie i wypłatę świadczeń, mogą upoważniać ośrodki pomocy społecznej do ich obsługi. Wcześniejsza wersja ustawy nie przewidywała takiej możliwości. Dla przyszłych świadczeniobiorców FA oznacza to, że w miejscu zamieszkania muszą dowiedzieć się, kto będzie odpowiadał za wypłatę pomocy.

Także dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 28 lipca 2008 r. Określa ono m.in., że świadczenie alimentacyjne może być przyznane po złożeniu wniosku, zawierającego dane członków rodziny. Do wniosku trzeba też dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu rodziny, a także zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Gminy, które dzisiaj rozpoczynają przyjmowanie wniosków o świadczenia na nowy tzw. okres świadczeniowy (potrwa od października tego roku do września 2009 r.), powinny udostępnić osobom ubiegającym się o pomoc formularze wniosków i zaświadczeń niezbędnych do ich przyznania. Gdy złożony wniosek okaże się nieprawidłowy, gmina wezwie pisemnie do jego poprawienia lub ewentualnego uzupełnienia w ciągu 14 dni.

Złożenie wniosku z kompletem dokumentów w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczeń za październik jeszcze w październiku. Jeśli wniosek wpłynie do gminy w okresie wrzesień-październik, świadczenie za październik zostanie wypłacone do 30 listopada. Osoby, które obecnie korzystają z zaliczki, chcąc uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu świadczeń (w październiku) powinny już teraz podjąć starania o świadczenie z FA.

Świadczenie z FA będzie przysługiwać osobie uprawnionej do ukończenia 18 lat, a gdy będzie kontynuować naukę w szkole lub w szkole wyższej, do 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Będzie wypłacane, jeśli miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto. Jego wysokość wyniesie tyle, co zasądzone alimenty, nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko miesięcznie.
 
Żródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u