Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Joanna Fedak podpisała 28 listopada br, rozporządzenie w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu (Dz. U. z 7 grudnia 2007r., Nr 228, poz.1681).

Celem rozporządzenia jest stworzenie jednolitej podstawy prawnej do funkcjonowania w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON) w zakresie warunków, w tym technicznych i organizacyjnych, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach tego systemu.
Rozporządzenie określa m.in.: sposób dostępu użytkowników do EKSMON, nadawanie uprawnień użytkownikom zgodnie z przydzielonymi im poziomami dostępu, wyposażenie EKSMON w mechanizmy uwierzytelnienia użytkownika oraz kontroli dostępu do przetwarzanych danych, zadania administratora danych w celu zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w EKSMON, zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w EKSMON, zabezpieczenie techniczne pomieszczeń lub części pomieszczeń uniemożliwiające utratę zbiorów danych osobowych oraz chroniące przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, ochronę danych osobowych w przypadku naprawy urządzeń lub nośników informacji oraz usuwania tych danych z EKSMON.
W EKSMON gromadzone są dane dotyczące osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, przedstawicieli ustawowych tych osób, członków powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz innych osób zatrudnionych w tych zespołach. Dane te gromadzone są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i służą usprawnieniu oraz podniesieniu jakości orzekania o niepełnosprawności.
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności został utworzony w ramach realizacji projektu PHARE „Społeczno – zawodowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, w celu ujednolicenia systemów informatycznych, w których były gromadzone dane osobowe wynikające z systemu orzekania o niepełnosprawności, obsługiwanych przez różne programy (nie zawsze kompatybilne) w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 5 grudnia br. odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu EKSMON, w której uczestniczyli pracownicy wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u