Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: rodzaje zadań powiatu, finansowanych ze środków PFRON

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało 2 stycznia rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozporządzenie to zmienia dotychczasowe rozporządzenie.


Zmiany dotyczą m.in. definicji dochodu, warunków ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz warunków wyłączających możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań:

Zmiana definicji dochodu spowodowana jest koniecznością posługiwania się przez powiaty jednolitą definicją dochodu wnioskodawcy w przypadku zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w których kryterium dochodowe stanowi jeden z warunków (dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym).

W związku z potrzebą racjonalnego wydatkowania środków publicznych możliwość ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny uzależniona będzie od konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.

Dodatkowo jednym z warunków wyłączających możliwość uzyskania dofinansowania na gruncie obowiązującego rozporządzenia (przez okres trzech lat) jest nienależyta realizacja przez wnioskodawcę postanowień jakiejkolwiek umowy zawartej z PFRON, skutkująca jej rozwiązaniem. Zmiana ma na celu objęcie zakresem wszystkich sytuacji nienależytego wykonywania zobowiązania dofinansowanego ze środków PFRON, a nie tylko tych z udziałem Funduszu jako strony umowy.

W związku z sygnalizowanymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków publicznych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów wprowadzono przepis, zobowiązujacy wnioskodawcę do dostarczenia do PCPR kopii dokumentu, na podstawie którego uzyskał on faktycznie refundację z NFZ.

Zmianie uległ również warunek odnoszący się do terminu w jakim osoba niepełnosprawna mogła ponownie ubiegać się o likwidację bariery architektonicznej. W związku z dużymi kosztami likwidacji tych barier i sygnalizowanym brakiem środków finansowych wnioskodawców uniemożliwiającym jednorazową likwidację barier architektonicznych zrezygnowano z trzyletniego ograniczenia udzielenia dofinansowania. Doprecyzowaniu ulega również sposób liczenia terminu uniemożliwiającego udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Ponadto zmiany w rozporządzeniu uwzględniają zmiany dotyczące pomocy publicznej, wynikajace z nowych uregulowań prawa wspólnotowego.

Powyższy tekst nie stanowi źródła prawa. Został zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.

 

Przeczytaj treść rozporządzenia.

 

<<< Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u