Jak oceniasz nowy serwis?

Nowe stawki zasiłków socjalnych

Od 1 października 2006 r., w życie wejdą nowe stawki zasiłków socjalnych. I tak na przykład maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 418 zł do 444 zł.Potrzebujący otrzymają zatem od października trochę więcej pieniędzy niż do tej pory.

Zasiłki socjalne
Na jaką pomoc możesz liczyć jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, albo nie radzisz sobie z prowadzeniem budżetu rodzinnego? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się na jaką pomoc możesz liczyć.
O rodzaju wsparcia i kwotach zasiłków decydują ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek stały
Na tego typu stałe wsparcie finansowe, liczyć może osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku, czyli kobieta w wieku minimum 60 lat i męzczyzna w wieku 65 lat, albo osoba niepełnosprawna. Starający się o tego typu pomoc musi posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Poza tym, musi posiadać decyzję o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej. Musi równiez przedstawić orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Kwota zasiłku równa jest różnicy, pomiedzy kryterium dochodowym a dochodem. Na przykład osoba samotna, posiadająca dochód w wysokości 390 zł, otrzyma 87 zł (477 zł – 390 zł = 87 zł).
Zasiłek nie może być wyższy niż 444 zł miesięczni i niższy niż 30 zł.

Zasiłek celowy
Zasiek taki, przyznawany jest na konkretny cel i musi zostac wykorzystany na to, na co został konkretnie przeznaczony. Może to byc na przykład leczenie lub zakup leków, zakup zywności, czy ubrań, remont mieszkania, czy też pogrzeb członka rodziny.
Po otrzymaniu gotówki, należy się później z niej rozliczyc i udowodnić, że została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Potrzebne zatem będą faktury i rachunki. W przypadku obawy, że środki nie zostaną właściwie wykorzystane, ośrodek pomocy społecznej, może udzielic pomocy rzeczowej, albo wydac talony na zakupy.
Zasiłek celowy można otrzymać także na pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych.
W takich sytuacjach, zasiłek przyznawany jest bez względu na dochody. W pozostałych wypadkach, zasiłek przyznawany jest uznaniowo, według oceny ośrodków pomocy połecznej.

Specjalny zasiłek celowy
Na tego typu pomoc liczyć można w sytuacjach awaryjnych, gdy grozi np. Odcięcie energii elektrycznej, czyt też eksmisja za niezapłacony czynsz.
Na ten zasiłek liczyć moga również osoby, których dochody nieznacznie przekraczają kryterium dochodowe.

Zasiłek okresowy
Na zasiłek okresowy liczyc mogą osoby, których dochody lub dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe, czyli 351 zł na osobe w rodzinie i 477 zł na osobę samotną.
Zasiłek otrzymać można także w sytuacji, gdy dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbednych potrzeb życiowych ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność, czy też długotrwałą chorobę.
Wysokość zasiłku okresowego stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem.
Zasiłek nie może byc niższy niż 20 zł miesięcznie na osobę i nie wyższy niż 418 zł. Okres pobierania zasiłku zależy od ustaleń ośrodka pomocy społecznej.

Świadczenia niepieniężne
W razie potrzeby ośrodki pomocy społecznej pomagają potrzebującym także poprzez formy niematerialne. Pomagają w znalezieniu schronienia, zatrudnienia, czy też zapewniają opiekę pracownika socjalnego nad chorym.
Formy i zakres opieki zależą od zasobów i operatywności danego ośrodka pomocy społecznej.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u