Jak oceniasz nowy serwis?

Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008

Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008
Załącznik do uchwały nr 28/2007 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 grudnia 2007 r.

I. Nazwa programu
„Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008”

II. Podstawa prawna programu
Art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

III. Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
programie - należy przez to rozumieć program „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008”,
PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Oddziale PFRON – należy przez to rozumieć Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
najniższym wynagrodzeniu – oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów,
ogólnopolskiej organizacji ogólnopolskiej pozarządowej – należy przez to rozumieć stowarzyszenia, fundacje, związki, izby oraz organizacje pracodawców, pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające struktury terenowe lub placówki i faktycznie działające w co najmniej dwóch województwach,
infolinii – należy przez to rozumieć bezpłatną, ogólnopolską linię telefoniczną dla osób niepełnosprawnych, scentralizowaną i obsługiwaną przez przeszkolonych w ramach programu konsultantów,
ośrodkach – należy przez to rozumieć ośrodki informacji utworzone w ramach programu,
Centralnym Ośrodku Informacji – należy przez to rozumieć jednostkę utworzoną w Biurze PFRON,
szkoleniu - należy przez to rozumieć pozaszkolne formy kształcenia, mające na celu przygotowanie pracowników ośrodków do udzielania informacji i wsparcia adresatom programu,
ewaluacji programu - należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu,
monitorowaniu - należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym,
Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć zespół pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołany przez Prezesa Zarządu PFRON do przeprowadzenia konkursów ofert na tworzenie ośrodków oraz negocjacji z oferentami,
porozumieniu – należy przez to rozumieć dokument, zawierany pomiędzy realizatorem a PFRON, potwierdzający przyjęcie do uczestnictwa w ramach modułu A lub B programu,
osobach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

IV. Cele programu
Celem strategicznym programu jest dostarczanie adresatom programu, wskazanym w rozdz. VI, aktualnych, rzetelnych i kompleksowych informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Celami operacyjnymi są:
tworzenie i wspieranie funkcjonującej sieci profesjonalnie działających ośrodków,
organizacja działalności bezpłatnej centralnej infolinii dla osób niepełnosprawnych,
wspieranie personelu ośrodków w rozwoju umiejętności i wiedzy niezbędnej do świadczenia określonych usług,
rozwój centralnego systemu merytorycznego wsparcia dla ośrodków działających w ramach programu.
Do oceny skuteczności programu w latach 2008-2010 przyjmuje się następujące wskaźniki:
wskaźniki produktu:
a) liczba porad i informacji udzielonych przez każdy ośrodek nie powinna być niższa niż 2.500 rocznie,
b) liczba informacji udzielonych za pośrednictwem infolinii nie powinna być niższa niż 10.000 rocznie.
wskaźniki rezultatu: co najmniej 70% ankietowanych adresatów programu korzystających z pomocy ośrodka, oceni pracę ośrodków dobrze lub bardzo dobrze (4 - 5 w skali 5-punktowej).
Biuro PFRON co roku dokonuje oceny funkcjonowania ośrodków, uwzględniając wskazane w ust. 3 wskaźniki oraz monitoring i ewaluację programu.

V. Zadania ośrodków informacji
Funkcja informacyjna – ośrodki mają za zadanie informować adresatów programu w szczególności o:
prawach osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł prawa,
możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:
a) przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
c) turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów turnusów,
d) warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
f) działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osobę niepełnosprawną,
systemowych rozwiązaniach dotyczących:
a) ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa,
b) ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,
instytucjach wspierających, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej (np. PCPR, MOPS, GOPS, PUP itp.),
organizacjach pozarządowych zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
programach finansowanych ze środków PFRON.
Działania dodatkowe – ośrodki mogą podejmować inicjatywy w zakresie:
współpracy z lokalnymi środkami masowego przekazu,
współpracy z parafiami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w zakresie docierania z informacją do nieaktywnych osób niepełnosprawnych,
współpracy z urzędami,
wskazywania możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
wydawania materiałów informacyjno-promocyjnych,
udziału w imprezach lokalnych i środowiskowych.
Udzielanie informacji dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatne.

VI. Adresaci i realizatorzy programu
Adresatami programu są:
osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie,
instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
pracodawcy.
Realizatorami programu są:
w module A – jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub ich jednostki organizacyjne
w module B – ogólnopolskie organizacje pozarządowe, w tym , organizacje i związki pracodawców oraz organizacje pracownikówich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,
w module C – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadania PFRON:
Zarząd PFRON:
a) zatwierdza procedury realizacji programu,
b) dokonuje podziału środków finansowych przewidzianych w planie finansowym, PFRON i przyznaje limity środków finansowych na realizację programu,
c) wnosi do Rady Nadzorczej PFRON projekty modyfikacji programu,
Biuro PFRON koordynuje realizację programu, w tym odpowiada za:
a) monitorowanie programu,
b) ewaluację programu,
c) formułowanie wniosków dotyczących dalszego rozwoju ośrodków,
d) określenie zakresu niezbędnych szkoleń pracowników ośrodków oraz organizowanie szkoleń w ramach modułu C programu,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby ośrodków oraz wyłonienie wykonawców zamówień w ramach modułu C programu,
f) nadzór nad funkcjonowaniem infolinii w ramach modułu C programu,
g) przedstawienie do akceptacji Prezesa Zarządu PFRON propozycji składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert, o których mowa w rozdz. IX programu, oraz negocjacji z oferentami,
h) przygotowanie i zamieszczenie na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl danych teleadresowych ośrodków,
i) opracowywanie propozycji modyfikacji zasad tworzenia, zakresu działalności i metod pracy ośrodków informacji,
j) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodków,
k) dokonywanie oceny funkcjonowania ośrodków i występowanie do Zarządu PFRON z wnioskiem o wdrożenie działań naprawczych lub o rozwiązanie umowy i/lub porozumienia z realizatorem w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego ośrodka, bądź rażąco niskich efektów jego działalności,
l) inne działania informacyjne.
Oddziały PFRON - w zakresie określonym procedurami realizacyjnymi programu.
Zadania, określone w ust. 3 pkt 2 są realizowane przez Centralny Ośrodek Informacji w ramach jednostki organizacyjnej Biura PFRON, odpowiadającej za programowanie i komunikację społeczną.
Sprawy związane z zawieraniem i realizacją porozumień i umów, obsługą finansową i rozliczeniami w ramach programu określają procedury realizacji programu.

VII. Warunki uczestnictwa w modułach A i B programu
Warunkiem uczestnictwa w programie w module A i B jest:
nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego,
przedłożenie projektu organizacji ośrodka wraz z harmonogramem realizacji i preliminarzem kosztów,
określenie posiadanych zasobów rzeczowych, organizacyjnych i lokalowych, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu ośrodka.
Dofinansowaniem ze środków PFRON w ośrodkach mogą zostać objęte wynagrodzenia wyłącznie osób niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie co najmniej średnie. Pierwszeństwo zatrudnienia w ośrodkach mają osoby, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Budynki, w których znajdują się lub będą znajdować się ośrodki, muszą być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w zakresie umożliwiającym tym osobom swobodny, samodzielny dostęp do pomieszczeń ośrodka.

VIII. Przeznaczenie środków finansowych oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w ramach programu
W ramach modułu A:
środki programu przeznaczane są na tworzenie i działalność ośrodków informacji przy jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub ich jednostkach organizacyjnych. W każdym ośrodku mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne w liczbie nieprzekraczającej 2 etatów, objętych dofinansowaniem ze środków PFRON, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
w konkursach, o których mowa w rozdz. IX programu, wyłonione mogą zostać maksymalnie 32 powiaty, po 2 w każdym województwie.
W ramach modułu B:
środki programu przeznaczane są na tworzenie i działalność ośrodków informacji przy ogólnopolskich organizacjach pozarządowych. W każdym ośrodku mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne w liczbie nieprzekraczającej 2 etatów, objętych dofinansowaniem ze środków PFRON, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
w konkursach, o których mowa w rozdz. IX programu, może być wyłonionych maksymalnie 7 organizacji pozarządowych, z których każda może utworzyć nie więcej, niż 3 ośrodki.
W ramach modułu C:
środki programu przeznaczane są w szczególności na:
a) wydawanie materiałów informacyjnych,
b) prowadzenie infolinii dla osób niepełnosprawnych,
c) szkolenia osób zatrudnionych w ramach programu,
d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
e) realizację zamówień publicznych,
poszczególne przedsięwzięcia, wymienione w pkt 1, realizowane są przez Centralny Ośrodek Informacji lub przez wykonawców, wyłonionych w trybie określonym procedurami obowiązującymi w PFRON.
W ramach modułów A i B dofinansowaniem ze środków PFRON mogą być objęte koszty:
wyposażenia nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników ośrodków, z tym, że wyposażenie musi być odpowiednie do potrzeb wynikających z rodzaju ich niepełnosprawności,
adaptacji pomieszczeń w zakresie likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń,
wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy i pracownika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników ośrodków; kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie może przekroczyć kwoty 2.5 – krotności najniższego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w pierwszych 12 miesiącach zatrudnienia pracownika i 3-krotności najniższego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w latach następnych,
należne od zatrudnionych w ośrodku pracowników niepełnosprawnych składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy,
inne, związane bezpośrednio z działalnością ośrodka, w szczególności:
a) wynajmu pomieszczeń lub ich części, na działalność ośrodka,
b) eksploatacji pomieszczeń (wraz z mediami) w części niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania ośrodka,
c) usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz związanych z użytkowaniem Internetu, w tym przyłączenia do sieci,
d) zakupu oprogramowania komputerowego na potrzeby ośrodka,
e) transportu w zakresie uzasadnionym działalnością ośrodka,
f) usług zleconych wykonawcom zewnętrznym (w przypadku gdy realizator nie może wykonać samodzielnie czynności będących przedmiotem usług) – w części związanej z realizacją zadania,
g) przygotowania i wydania albo zakupu materiałów informacyjnych lub promocyjnych, w tym w formie elektronicznej, z tym, że w przypadku autorskich materiałów, opracowanych przez ośrodki, muszą one zostać zaakceptowane przez Centralny Ośrodek Informacji,
h) kolportażu,
i) delegacji,
j) ubezpieczenia OC pracowników niepełnosprawnych oraz ubezpieczenia sprzętu i lokali, w których funkcjonują ośrodki,
k) pozostałe koszty bieżące (w tym: materiały biurowe i środki czystości).
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy.
6. Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł na każde zaadaptowane pomieszczenie oraz wymaga wcześniejszej akceptacji kosztorysu tych prac przez PFRON.
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 3 obejmuje również koszty poniesione za czas niezdolności pracownika do pracy, o której mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika oraz składek należnych od pracodawcy i pracownika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, w części finansowanej przez budżet państwa lub PFRON na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W stosunku do kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, dofinansowanie nie obejmuje kosztów pracodawcy w części finansowanej przez budżet państwa lub PFRON na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 5 nie może przekroczyć kwoty 60.000 zł rocznie na jeden ośrodek.
Wypłata dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 4, dokonywana jest w formie zaliczkowej.


IX. Tryb postępowania w modułach A i B programu

Wyłonienie realizatorów programu w modułach A i B odbywa się na zasadach otwartych konkursów ofert, z zastrzeżeniem ust. 8.
Do przeprowadzenia konkursów, o których mowa w ust. 1 oraz negocjacji z oferentami, Prezes Zarządu PFRON powołuje Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa dokonuje analizy ofert oraz rekomenduje listę oferentów, z którymi powinny zostać zawarte porozumienia. Lista oferentów zostaje przekazana za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Biura PFRON, odpowiadającej za programowanie i komunikację społeczną do akceptacji Zarządu PFRON .
Akceptacja listy oferentów przez Zarząd PFRON stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy PFRON a oferentem wieloletniego porozumienia. Zawarcie porozumienia oznacza przyjęcie przez oferenta zasad uczestnictwa w programie.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, określa w szczególności:
zakres zadań, które objęte zostaną finansowaniem w ramach programu,
szacunkową wartość zadań, przewidywanych do realizacji,
obowiązki i uprawnienia stron.
Niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 4, Komisja Konkursowa wzywa realizatora do negocjacji, obejmujących w szczególności preliminarz kosztów funkcjonowania ośrodków. Wynegocjowane kwoty stanowią podstawę do wystąpienia do Zarządu PFRON o akceptację podziału środków na dany rok kalendarzowy. Wystąpienie to składa jednostka organizacyjna Biura PFRON, odpowiadająca za programowanie i komunikację społeczną, na podstawie sprawozdania Komisji Konkursowej.
Protokół z negocjacji, o których mowa w ust. 6, stanowi podstawę do zawarcia umowy z realizatorem o dofinansowanie na dany rok.
W stosunku do realizatorów, którzy zawarli umowy w ramach programu Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, funkcjonującego w latach 2005-2007 na pisemny wniosek realizatorów, Komisja Konkursowa negocjuje przedłożone preliminarze na kolejny okres działalności ośrodka bez konieczności ponownego uczestniczenia w konkursie. Funkcjonowaniee ośrodka do końca trwania niniejszego programu wymaga zawarcia porozumienia i umowy. Wynegocjowana przez Komisję Konkursową kwota dofinansowania każdorazowo wymaga akceptacji Zarządu PFRON.
Szczegółowy tryb i zasady:
organizacji konkursów, o których mowa w ust. 1,
zawierania porozumień, o których mowa w ust. 4,
zawierania umów, o których mowa w ust. 7, w tym umów na kolejne lata funkcjonowania ośrodka,
rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 8, w tym terminów ich składania,
uznawania kosztów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach modułów A i B, określają procedury realizacji programu.

X. Wysokość środków finansowych przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu

Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
Wysokość środków finansowych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON.
Program realizowany jest do wysokości środków przewidzianych w planie finansowym.

XI. Postanowienia końcowe

Program realizowany jest na obszarze całego kraju.
Procedury realizacji programu są integralną częścią programu. PFRON zapewni ich ogólną dostępność.
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

Załaczniki

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u