Jak oceniasz nowy serwis?

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w roku 2008 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Wnioski przesyłane przez samorządy mogą zawierać również projekty, których docelowym realizatorem będą organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, którym samorząd zlecił realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem.

Dotacje będą udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą brane przede wszystkim pod uwagę programy, uwzględniające budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Za priorytetowe będą uznane programy, których celem jest:
 1. środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
 2. rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych;
 3. rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie;
 4. tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku;
 5. promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych;
 6. dofinansowanie dodatkowych szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla działających już niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych;
 7. tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych);
 8. 8. tworzenie warunków do umieszczania dzieci poniżej 10 r. ż., przebywających obecnie w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w rodzinnych formach opieki;
 9. tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych;
 10. prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
Ofertę sporządza się według wzoru, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz.427).

Do oferty należy dołączyć:
 • program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • opinię marszałka (w przypadku programu regionalnego);
 • opinię starosty (w przypadku programu powiatowego);
 • opinię prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku programu gminnego);
 • opinię wojewody.
Pożądane jest również załączenie samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych lub wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej.
Przy kalkulacji kosztów dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład podmiotu wnioskującego w realizację programu (min. 20%).

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przyznaje dotacji do wykorzystania na:
 • pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
 • wydatki inwestycyjne;
 • organizację wypoczynku;
 • dożywianie;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • szkolenie kadry pomocy społecznej
 • prowadzenie przedszkoli, szkół, szkół specjalnych.
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w Konkursie na Najlepszy Program Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Celem Konkursu jest:
 • promowanie dobrych rozwiązań w zakresie budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo i sposobów rozwiązywania problemów w rodzinie,
 • rozwijanie umiejętności z zakresu opracowywania i realizacji lokalnych programów.

Komisja wyznaczona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrywania wniosków na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dokona wyboru najlepszych Programów, biorąc pod uwagę:
 1. dotychczasowe doświadczenia w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem,
 2. wymierne efekty dotychczasowych działań,
 3. trwałość podejmowanych decyzji,
 4. wpływ zakładanych rezultatów realizacji Programu na poprawę sytuacji dzieci.
Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwych Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, które po dokonaniu wstępnej oceny przekażą dokumentację do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nieprzekraczalny termin składania wypełnionych formularzy ofert wraz z wymaganą dokumentacją do właściwych Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich upływa w trzydziestym pierwszym dniu od ogłoszenia konkursu.
Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują pozytywnie zaopiniowane wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w czterdziestym piątym dniu od ogłoszenia konkursu.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia złożenia wniosków dokonuje komisyjnie wyboru ofert podmiotów, którym udzieli wsparcia finansowego oraz podziału środków finansowych na realizację przedłożonych projektów.

Każdy podmiot składający ofertę, któremu Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotację, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania porozumienia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dzienniku "Rzeczpospolita"
z 1 kwietnia 2008 r., str. C10


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u