Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON - KOMUNIKAT z dnia 2 czerwca 2008 roku

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 1 lipca 2008 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).


Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wskazane ww. rozporządzeniu, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe:
- na zlecenie Funduszu,
- na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków PFRON.
Do zlecania zadań stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).


Szczegółowe zasady zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji ww. zadań zamieszczone zostaną na stronie internetowej PFRON w terminie późniejszym.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u