Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON - komunikat z dnia 22 pażdziernika 2008 roku
 
Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 15 października 2008 r. pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...).

W nawiązaniu do ogłoszonego przez PFRON w dniu 15 października 2008 r. pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania o charakterze regionalnym lub lokalnym, w przypadku gdy zadanie ma charakter ciągły i dotyczy prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez Wnioskodawcę, należy w części B wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania”, w wierszu pierwszym zawierającym nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie, wpisać: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Jednocześnie w tej samej tabeli, w wierszu czwartym zawierającym opis zadania, należy jednoznacznie wskazać, iż zadanie ma charakter regionalny lub lokalny.
2. Aby wniosek o zlecenie realizacji zadań o charakterze regionalnym lub lokalnym, uzyskał pozytywną ocenę formalną muszą zostać spełnione, w szczególności, następujące warunki:

1. zgłoszone do PFRON zadanie musi dotyczyć zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”,
2. Wnioskodawca musi być:
a) właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub
b) najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmować również 2009 rok, a w przypadku występowania o zawarcie umowy wieloletniej, kolejne lata wskazane we wniosku;
informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu drugim zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania,
3. Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu drugim zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania),
4. placówka musi funkcjonować co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (informacja powinna zostać zamieszczona w części B wniosku w tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” w wierszu trzecim zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy przy realizacji zadań o podobnej tematyce),
5. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

3. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw), w części B wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania”, w wierszu czwartym zawierającym opis zadania, należy jednoznacznie wskazać, że zadanie ma charakter ponadregionalny, tzn. należy wymienić województwa na terenie których zadanie będzie realizowane i/lub wskazać województwa z których pochodzą beneficjenci ostateczni zadania.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u