Jak oceniasz nowy serwis?

PFRON sprawdzi na co firmy wydają dofinansowania

 

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzenia kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do niej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł kontrolować dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Kontrola przeprowadzana będzie w siedzibie pracodawcy, u którego odbywa się kontrola albo w miejscu prowadzenia przez pracodawcę działalności. Pracodawca nie później niż na siedem dnie przed kontrolą zostanie pisemnie poinformowany o miejscu, terminie i zakresie kontroli. Sprawdzane będą między innymi dokumenty, programy informatyczne, zeznania i wnioski.

Według nowych przepisów kontrola będzie mogła mieć charakter kompleksowy, problemowy, sprawdzający lub doraźny. Po jej przeprowadzeniu wyniki muszą być przedstawione pracodawcy w protokole pokontrolnym. Gdyby przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości lub naruszenia prawa organ upoważniony do kontroli w ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu przedstawi pracodawcy wystąpienie pokontrolne, które będzie zawierało m.in. uwagi i zalecenia dotyczące usunięcia wykrytych nieprawidłowości na przykład w funkcjonowaniu zakładu pracy.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u