Jak oceniasz nowy serwis?

Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II”, Edycja 2010

 

Zmiany w zasadach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II”, oraz w zasadach konkursu ofert w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II”

 
 
 
W 2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, którego formułą wykonawczą były dwa tory realizacyjne, a mianowicie: TOR Nr 1. Regionalny, oraz TOR Nr 2. Centralny. Łączna kwota środków budżetowych, będąca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosiła 5,0 mln zł. Podlegała ona podziałowi według relacji 60% -Tor nr 1 oraz 40% - Tor nr 2.
 
Wobec niejasności prawno-finansowych związanych z formą przekazywania Wojewodom środków finansowych w ramach Toru Nr 1 (umowy), co miało miejsce w 2009 roku a także wobec wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.- art.23 ust. 1 pkt 7, oraz art. 25 (przeprowadzanie konkursu ofert przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej), w 2010 roku wprowadzono korektę programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności”. Dla rozróżnienia nowej formuły realizacyjnej od dotychczas stosowanej zmieniono nazwę programu na „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II.
 
Korekta programu polega na:
  1. Wycofaniu dwutorowej formuły realizacyjnej programu oraz odstąpieniu od zawierania umów z Wojewodami na przekazanie programowych środków finansowych na zadania Toru Nr 1. Regionalny.
  2. Wprowadzeniu zasady bezpośredniego zawierania umów z realizatorami zadań programowych, tj. podmiotami uprawnionymi w myśl art. 25 ustawy o pomocy społecznej do świadczenia usług wobec osób bezdomnych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Podziale pełnej kwoty programowej według algorytmu ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na poszczególne województwa, co oznacza określenie puli środków finansowych na dany rok budżetowy, w ramach której Wojewodowie będą przedstawiali najlepsze oferty konkursowe podmiotów uprawnionych z województwa.
  4. Rezygnacji z konieczności ścisłego podziału środków finansowych po 50% na Moduł I -Osłonowy i Moduł II.-Wspierający.
  5. Zachowaniu reguły, iż program Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowi ważny element uzupełniający wobec ustawowych zadań jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej.
W największym uproszczeniu można określić, że konkurs w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II” ofert będzie przeprowadzany w trzech etapach:
  • Etap I - DZIAŁANIA WPROWADZAJĄCE Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu określa ile środków można przeznaczyć na poszczególne województwa. Informacja ta przekazywana jest bezpośrednio do Wojewodów. Jednocześnie określane są priorytety (cele) programowe.
  • Etap II – KONKURSOWY WYBÓR PODMIOTÓW W WOJEWÓDZTWIE– polega na przeprowadzeniu przez Wojewodów (Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich) otwartego konkursu ofert podmiotów uprawionych oraz przedstawienie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej imiennych propozycji podmiotów, które będą spełniały wymogi konkursowe, w tym: przedstawią oferty zadaniowe spełniające cele programu. Kwota jednostkowej dotacji od 100 tys zł do 200 tys zł.
  • Etap III – UMOWY REALIZACYJNE – Minister Pracy i Polityki Społecznejpodpisuje umowy z podmiotami wskazanymi przez Wojewodów, wybranymi w drodze konkursu wojewódzkiego (II etap). przekazuje im środki finansowe stanowiące dofinansowanie projektów oraz rozlicza umowy a także przeprowadza ewentualne działania kontrolne.
 
Pliki do pobrania:

 
 
 
 
Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności - II”
( Pobierz plik w formacie .pdf)
 
Zasady konkursu ofert w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II”

( Pobierz plik w formacie .pdf)


Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u