Jak oceniasz nowy serwis?

Program „Student” szansą dla niepełnosprawnych

Jeszcze do 10 października można składać wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Student”, realizowanego przez PFRON od początku 2002 roku.

Program „Student” szansą dla niepełnosprawnych

Celem projektu jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobycia wyższego wykształcenia, a przez to, stworzenie im lepszych szans na zdobycie pracy na otwartym rynku.

Wnioski o przyznanie dofinansowania składać należy w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, do której uczęszczaja niepełnosprawni w terminach:
- od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz
- od 10 września do 10 października każdego roku realizacji program.

Kto może ubiegać się o dofinanowanie?
O pomoc mogą ubiegać się:
studenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia
studenci jednolitych studiów magisterskich
studenci studiów podyplomowych,
studenci studiów doktoranckich,
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych,
słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
uczniowie szkół policealnych
studenci uczelni zagranicznych lub odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.
Pomoc dotyczyć może zarówno studiów w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także nieprzekraczanie kryterium dochodowego wynoszącego 120 % najnizszego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny, albo 150 % najnizszego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych lub samodzielnie gospodarujących.
Maksymalna wysokość dofinansowania w jednym półroczu nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

Dofinansowanie może obejmować takie koszty jak:
opłaty za naukę,
zakwaterowanie, jeśli nauka odbywa się poza miejscem zakwaterowania,
dojazdy do szkoły,
uczestnictwo w zajęciach, które mają na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej osoby niepełnosprawnej,
zakup przedmiotów, które umożliwiają lub ułatwiają naukę niepełnosprawnemu, w tym komputerowych programów edukacyjnych,
wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych
w przypadku osób będących beneficjentami programów Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub za granicą lub odbywających staż za granicą, może być dofinansowany również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u