Jak oceniasz nowy serwis?

Rzecznik Praw Dziecka: prawo do szczególnej opieki zdrowotnej

 

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o działania gwarantujące dzieciom pełną realizację prawa do szczególnej opieki zdrowotnej.

W obliczu licznych akcji protestacyjnych oraz strajków w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Ewa Sowińska wystąpiła do Ministra Zdrowia, Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie działań gwarantujących dzieciom pełną realizację prawa do szczególnej opieki zdrowotnej, które ujęte jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Dziecka uważa za niezbędne podjęcie wszelkich reform w sferze normatywnej oraz organizacyjnej, a przede wszystkim stworzenie szczególnego podsystemu ochrony zdrowia dzieci, który wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla małych pacjentów. Podstawą winno być zagwarantowanie dzieciom:
- lepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- wyższego standardu świadczonych usług,
- dostępu do promocji zachowań prozdrowotnych.

Poza Konstytucją istotny nacisk na prawa dzieci, związane z ochrona zdrowia, kładzie także Konwencja o Prawach Dziecka, której art. 24 mówi, że Państwa-Strony (a więc także Polska) uznają prawo dziecka do najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.

Ewa Sowińska uważa, że w obecnych realiach prawa dzieci wynikające z Konstytucji oraz Konwencji nie są realizowane na gruncie ustawodawstwa zwykłego, a przede wszystkim nawet codziennej praktyki. Zwraca również uwagę na fakt, że zbyt mało miejsca w przepisach ustaw i rozporządzeń jest przeznaczone na profilaktykę. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka ogromny nacisk należy położyć na promocję zdrowia, rozumianą jako działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u