Jak oceniasz nowy serwis?

SPDN "Krok za Krokiem"
 Krok za krokiem do integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez organizację regionalnych imprez sportowych i rekreacyjnychSPDN "Krok za Krokiem" realizuje Projekt, który został pozytywnie oceniony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i przeznaczony do dofinansowania.

Projekt pod nazwą: "Krok za krokiem do integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez organizację regionalnych imprez sportowych i rekreacyjnych" jest dofinansowany ze środków PFRON. Jego realizacja rozpoczęła się 01.05.2009 r. i potrwa do 30.11.2009 r.
Projekt zakłada realizację 3 działań: dwóch imprez integracyjnych oraz Wojewódzkiej Ligi Boccia.

Działania przewidziane w Projekcie skierowane są do niepełnosprawnych wychowanków placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie w Zamościu i Biłgoraju a także do społeczności lokalnej i uczniów szkół w Bondyrzu i Kaczórkach.
3w1" - udostępnianie zintegrowanych działań rehabilitacyjno - edukacyjno - społecznych niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na Zamojszczyźnie w roku 2009


SPDN "Krok za Krokiem" realizuje Projekt pod nazwą: "3w1" udostępnianie zintegrowanych działań rehabilitacyjno edukacyjno społecznych niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na Zamojszczyźnie w roku 2009 dofinansowany ze środków PFRON.

Podstawowym celem tego zadania jest uzyskanie możliwie najwyższej jakości życia oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy aktywnym ich uczestnictwie na Zamojszczyźnie, poprawa funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (przede wszystkim z uszkodzeniem mózgu) poprzez ich uczestnictwo w różnych formach zajęć terapeutycznych. 

Projekt zakłada:

- organizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych w placówkach Stowarzyszenia, mających na celu nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie samodzielności, zdolności radzenia sobie w życiu.
- organizację transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dzięki dostosowanym środkom transportu Stowarzyszenia, co stworzy im szansę rozwoju i poprawy funkcji psychofizycznych i społecznych oraz podniesienie jakości ich życia.
- promocję zadania prowadzoną przez niepełnosprawnych dorosłych absolwentów/wychowanków placówek Stowarzyszenia poprzez zatrudnienie ich w Zespole ds. Promocji w Zamościu pod opieką trenera pracy.

Realizacja Projektu rozpoczęła się 01.01.2009 roku i będzie trwać 3 lata.

System Nauczania Kierowanego szansą na wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin w PolsceSPDN "Krok za Krokiem" realizuje projekt pod nazwą: "System Nauczania Kierowanego szansą na wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin w Polsce" dofinansowany ze środków PFRON, realizowany w 2009 roku.

Celem tego zadania jest rozpowszechnianie systemu Nauczania Kierowanego jako modelu rehabilitacji społecznej dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu prowadzącego do zwiększenia ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego oraz metod kompatybilnych poprzez szkolenia terapeutów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji.
Zadanie ma charakter ponadregionalny - beneficjenci pochodzą z terenu całej Polski.

Projekt przewiduje organizację:
1. Szkoleń dla kadry terapeutów i wolontariuszy, podczas których uczestnicy zdobędą teoretyczne i praktyczne wiadomości oraz umiejętności w dziedzinie zintegrowanej rehabilitacji prowadzonej w systemie Nauczania Kierowanego. Projekt zakłada przeprowadzenie 3 szkoleń (szkolenie I stopnia zostało zrealizowane w maju 2009 roku).
2. Staży z zakresu pracy w systemie Nauczania Kierowanego, podczas których stażyści pod opieką opiekuna stażu, zostaną włączeni w pracę zespołu terapeutycznego. Projekt zakłada zorganizowanie jednotygodniowych staży dla 12 stażystów.
3. 2 wizyt superwizyjnych w placówkach macierzystych uczestników szkoleń/staży, oceniających wdrażanie przez uczestników zasad systemu Nauczania Kierowanego. Dwuosobowy zespół specjalistów przeprowadzi monitoring 2 placówek na terenie Polski.
4. Programu e-konsultacji wykorzystującego technologię informatyczną (www., e-mail) do potrzeb szkolenia. Wyznaczona osoba za pomocą internetu nadzorować będzie i konsultować procesy wdrażania Systemu Nauczania Kierowanego w placówkach na terenie Polski.
Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nieprofesjonalistów: rodziców, opiekunów i wolontariuszy mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci z uszkodzeniem mózguSPDN "Krok za Krokiem" realizuje Projekt pn.: "Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nieprofesjonalistów: rodziców, opiekunów i wolontariuszy mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci z uszkodzeniem mózgu" dofinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. 

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2009 do 31.12.2009 roku, przewiduje:

- organizację i prowadzenie 2 form szkoleń dla rodziców/opiekunów dzieci 
z uszkodzeniem mózgu, które polegają na bezpośredniej pracy z rodzicem/opiekunem i kształceniu umiejętności usprawniania własnego dziecka w zakresie funkcji ruchowych, intelektualnych, komunikacyjnych, samoobsługowych, słuchowych, wzrokowych 
i społecznych. Będą to szkolenia w grupie "Matka z dzieckiem" oraz indywidualne i grupowe warsztaty w "Szkole dla rodziców". Zajęcia rozpoczynają się 01.06.2009r.
- organizację i przeprowadzenie 2 dwudniowych szkoleń w zakresie sposobów 
i technik karmienia dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu dla rodziców/opiekunów 
i wolontariuszy. Szkolenia te zrealizowane będą we wrześniu i w listopadzie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przychylnie zaopiniował i przyznał dofinansowanie na wykonanie robót modernizacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. Z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 134.000,00. 
Aktywny obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ZamojszczyznySPDN "Krok za Krokiem" uzyskało pozytywną opinię Projektu pn.: "Obóz wypoczynkowy dla dzieci niepełnosprawnych z Zamojszczyzny" składanego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, który uzyskał dofinansowanie z Budżetu Województwa Lubelskiego w 2009.

Turnusy zostaną zorganizowane w okresie od 20 lipca 16 sierpnia 2009. Będą to 4 turnusy 7-dmiodniowe dla łącznej liczby 70 uczestników.

Turnusy obozu wypoczynkowego odbywać się będą na terenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego we wsi Bondyrz gm. Adamów w pow. zamojskim. Park został utworzony na terenie pozyskanej od Urzędu Gminy Adamów w wieczyste użytkowanie działki o powierzchni 2,68 ha. Akt notarialny został podpisany 14 maja 2007 r. 
Teren Parku jest wyrównany i przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na terenie Parku znajdują się: w pełni wyposażone pole namiotowo-kempingowe, boiska sportowe (do gry boccia oraz do soccera), plac zabaw, ścieżki spacerowo-edukacyjne, toalety. Cała infrastruktura jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich lub o obniżonej sprawności ruchowej. Uczestnicy obozu wraz z opiekunami i wychowawcami będą nocować w dużych, nieprzemakalnych namiotach wojskowych z przestronnymi korytarzami (łóżka polowe, śpiwory, koce etc.). Stowarzyszenie posiada bogate wyposażenie zapewniające realizację zadań rehabilitacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych.

Celem zadania jest:
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin mających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci z powodu ich niepełnosprawności, 
wzmacnianie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z Zamojszczyzny, 
możliwość rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zamojszczyzny, 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z Zamojszczyzny, 
odciążenie rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od całodobowego obowiązku stałej opieki poprzez zapewnienie udziału w obozie wypoczynkowym w Bondyrzu
Aktywny obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zamojszczyzny.


p>SPDN "Krok za Krokiem" informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r. projektu pn.: "Aktywny obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zamojszczyzny".

Celem zadania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 100-osobowej grupy dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Zamojszczyzny, mieszkającej w rodzinach mających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych z powodu ich niepełnosprawności, w większości pochodzących z terenów wiejskich.Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u