Jak oceniasz nowy serwis?

Uprawnienia dla kombatantów i repatriantów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia reformy prawa kombatanckiego. Reforma miałaby zmieniać pakiet ustaw dotyczących kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych. Według planów, reforma ma przyznawać kombatantom i inwalidom wojennym należne im prawa.


Jak zapowiedziała Anna Kaleta, minister pracy i polityki społecznej, reforma ma być realizacją ubiegłorocznej uchwały Sejmu w sprawie pomocy państwa dla osób represjonowanych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.


Zmiany proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:


1. Skrócenie okresu oczekiwania przez inwalidów wojennych na leczenie senatoryjne z 3 do 2 lat, umozliwiające częstsze korzystanie ze świadczeń leczniczych.


2. Obniżenie do 50 procent kosztów korzystania przez kombatantów z przejazdów pociągami PKP.


3. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i nabywania poza kolejnością leków w aptekach.


4. Zniesienie ponoszonych przez inwalidów - byłych więźniów hitlerowskich i komunistycznych obozów i więzień – kosztów ziązanych z zakupem leków i ubezpieczeń. Prawo do do otrzymywania bezpłatnych leków dla ich współmałżonków oraz do refundacji składek ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Auto Casco.


5. Prawo dla osób zamieszkałych za granicą do składania wniosków w sprawach dotyczących osób represjonowanych.


6. Rozszerzenie uprawnień przysługujących inwalidom wojennym na osoby, które zostały inwalidami w wyniku pobytu w latach 1957 – 1989 z powodów politycznych w więzieniach i w innych miejscach odosobnienia.


7. Umożliwienie wypłat okresowego specjalnego świadczenia socjalnego w wysokości 400 zł dla działaczy opozycji zaangażowanych w walkę o wolną Polskę po 1944 r., oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1944 – 1989.(Warunkiem otrzymania świadczenia będą dochody nie wyższe niż 474 zł. na osobę w rodzinie lub 691,50 zł w przypadku osób samotnych.)


8. Ograniczenie korzystania z uprawnień kombatanckich przez osoby, które zwalczały organizacje lub osoby działające na rzecz suwerenności i niepodległości Polski oraz dopuściłysię zbrodni komunistycznej przez zawieszanie wypłacania świadczeń dla osób, których uprawnienia kombatanckie nie zostały zweryfikowane po 1991 r.


9. Nadanie uprawnień inwalidów wojennych „żołnierzom drugiej konspiracji”, którzy zostali inwalidami w wyniku walki z wrogiem lub wskutek pobytu w więzieniu.(W nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych.)


10. Umożliwienie członkom rodzin pozostałych po kombatantach zamęczonych w sowieckich łagrach uzyskiwanie odszkodowań.(W nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.)


11. Reforma ma wyodrębnić poszczególne grupy beneficjentów prawa kombatanckiego, dzieląc ich na:
• kombatantów,
• uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945,
• działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej,
• ofiary represji systemów totalitarnych.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u