Jak oceniasz nowy serwis?

Uprawnienia do wypłaty świadczeń w 2010r
Wynagrodzenie za czas choroby pracownik otrzymuje wyłącznie z zakładu pracy, bez względu na wielkość firmy i stan zatrudnienia. Inaczej jest w przypadku zasiłków chorobowych oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Tu bowiem o uprawnieniu do wypłaty świadczeń przez cały rok kalendarzowy decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku.

Do wypłaty zasiłków, określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową, uprawniony jest odpowiednio:

– płatnik składek (pracodawca) dla swoich ubezpieczonych (np. pracowników) w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego - jeżeli zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób,
      
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pozostałych przypadkach, a więc m.in. dla:     
  • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób,
  • osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  • ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Upoważniony podmiot
w oparciu o przedłożone przez ubezpieczonego lub jego płatnika składek dokumenty najpierw jednak ustala prawo do świadczenia oraz jego wysokość, a po dokonaniu wypłaty zasiłku odpowiednio ją ewidencjonuje.

Kwestię tę reguluje art. 61 ustawy zasiłkowej.


Ustalanie liczby ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych, od której uzależnione jest upoważnienie do wypłaty świadczeń z funduszu ZUS, ustala się na dany rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Przy czym w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - decyduje stan na pierwszy miesiąc dokonania takiego zgłoszenia.Nierzadko jednak płatnicy składek mają problem, kogo należy uwzględnić w liczbie ubezpieczonych. Tymczasem ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej (dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl) dokładnie sprecyzował, iż do grona osób, od liczby których zależy, kto będzie płatnikiem zasiłków, zalicza się pracowników (w tym również uczniów), a także podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby:

– wykonujące pracę nakładczą,
      
– wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
      
– prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie należy natomiast brać pod uwagę osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, a także duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

UWAGA!
Płatnikiem świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy, bez względu na liczbę osób zgłaszanych przez niego do ubezpieczenia chorobowego, jest wyłącznie ZUS.


Zmiana stanu ubezpieczonych

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego (lub odpowiednio na pierwszy miesiąc dokonania takiego zgłoszenia) decyduje o uprawnieniu do wypłaty świadczeń z funduszu ZUS przysługujących ubezpieczonym za dany rok kalendarzowy. I nie ma tu znaczenia, że w międzyczasie liczba osób ubezpieczonych znacznie spadła (do 20 lub mniej) albo też wzrosła (powyżej 20).

Jeżeli jednak taki zmieniony stan utrzyma się do 30 listopada, zdecyduje o zmianie płatnika zasiłków w następnym roku kalendarzowym. (przykład 1)


Na przełomie roku

Istnieje jednak pewne odstępstwo od tej zasady. Otóż jeżeli ZUS rozpocznie wypłatę zasiłku przed 1 stycznia, kontynuuje tę wypłatę w nowym roku kalendarzowym, nawet jeśli od nowego roku do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym zobowiązany jest płatnik składek. (przykład 2)

Tymczasem pracodawca, nieuprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych z funduszu ZUS dla swoich ubezpieczonych w nowym roku kalendarzowym, mimo iż rozpocznie wypłatę zasiłku w mijającym roku, przekaże jego płatność do ZUS już od 1 stycznia nowego roku. (przykład 3)


Przykład 1
Firma budowlana, działająca na rynku od 15 lat, w ostatnim okresie znacznie zmniejszyła stan zatrudnienia. O ile 30 listopada ubiegłego roku zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego było ponad 100 osób, w lipcu 2009 r. stan ten zmniejszył się do zaledwie 12 osób. Nie zmienia to jednak faktu, iż płatnik składek do końca br. będzie wypłacał świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa swoim ubezpieczonym. Jeżeli jednak na dzień 30 listopada br. stan ubezpieczonych nie przekroczy 20 osób, w 2010 r. płatnikiem zasiłków będzie ZUS.


Przykład 2
Pracownica przebywa na zasiłku macierzyńskim od 12 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r. Płatnik składek nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego w 2009 r. Mimo iż od nowego roku nabędzie takie uprawnienia ubezpieczona zasiłek macierzyński za cały przysługujący jej okres otrzyma z ZUS, który rozpoczął wypłatę przed 1 stycznia 2010 r.


Przykład 3
Płatnik składek jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego w 2009 r., ale nie jest uprawniony do wypłaty tych świadczeń w 2010 r. Pracownik, który w bieżącym roku wykorzystał już 33 dni wynagrodzenia chorobowego, dostarczył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres od 30 listopada 2009 r. do 4 stycznia 2010 r. Zasiłek chorobowy za okres od 30 listopada do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczony otrzyma z zakładu pracy, natomiast od 1 stycznia 2010 r. płatność świadczenia przejmie ZUS.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

źródło: gazetapodatkowa >  autor: Bożena Dziuba


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u