Jak oceniasz nowy serwis?

Wykup mieszkania komunalnego

O tym, czy będzie można wykupić mieszkanie komunalne, decyduje gmina. Mieszkańcy, sami lub grupowo, mogą wystąpić do urzędu o przeznaczenie ich nieruchomości na sprzedaż. Jest to możliwe, gdy np. część mieszkań wdanym budynku została już wykupiona.
Uwaga! Miasto czy gmina z różnych powodów mogą nam odmówić sprzedaży mieszkania. 
Samorząd na przykład może nie sprzedawać:
- lokali socjalnych i tych, gdzie najemcy płacą czynsz wolny (czyli ustalany przez lokatora i gminę w umowie, a nie regulowany na podstawie ustawy);
- mieszkań stosunkowo nowych, wybudowanych w ostatnim okresie (np. dziesięć lat) przed złożeniem wniosku o sprzedaż; 
- pojedynczych mieszkań w budynkach podlegających remontom kapitalnym lub rozbiórce;
- mieszkań, w których gmina przeprowadziła remont kapitalny w okresie ostatnich kilku lat;
- nieruchomości, dla których przewidywana jest zmiana funkcji lub przeznaczenia wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego;
- mieszkań zlokalizowanych w szczególnie cennych strefach miasta
- nieruchomości zabytkowych o szczególnych walorach architektoniczno-konserwatorskich;
- nieruchomości nadających się do rozbudowy, nadbudowy, adaptacji powierzchni strychowych lub przewidzianych do modernizacji, w których dotąd nie była prowadzona sprzedaż.

Cztery kroki do mieszkania

Aby doszło do wykupu mieszkania komunalnego, muszą być spełnione określone warunki:
- Osoba chcąca wykupić lokal musi być jego najemcą.
- Nie można mieć żadnych zaległości czynszowych.
- Nasza nieruchomość nie może być w złym stanie technicznym.
- Musi mieć uregulowaną sytuację prawną. Oznacza to, że gmina nie może sprzedać obiektu, który nie jest jej własnością. Tak dzieje się w sytuacji, gdy budynek stoi na działce nienależącej do gminy. Samorząd najpierw musi uregulować swoje prawo do nieruchomości i dokonać stosownego wpisu w jej księdze wieczystej. Dopiero wtedy może przystąpić do sprzedaży mieszkań w budynku.

Co należy zrobić?

Najpierw należy złożyć wniosek o wykup mieszkania. Wiele urzędów udostępnia gotowe formularze w biurach obsługi lub zamieszcza je na swoich stronach internetowych. 
Jeśli to gmina sama chce nam sprzedać nieruchomość, przyśle zawiadomienie na piśmie. Poda w nim termin, w którym będziemy musieli złożyć wymagane dokumenty. 
Złożony przez nas wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami zostanie zarejestrowany w urzędzie. Sprawa zostanie zweryfikowana przez urzędników, którzy przeprowadzą tzw. rozpoznanie terenowo-prawne. Zgodę na sprzedaż mieszkania musi wyrazić prezydent (podpisując zarządzenie) lub rada gminy (podejmując uchwałę). Następnie należy ustalić odpowiednią cenę wykupu. Dokona tego rzeczoznawca majątkowy. Informację o ustalonej cenie otrzymamy pocztą. Gdy potwierdzimy chęć wykupu mieszkania, urząd na 21 dni opublikuje obwieszczenie o zbyciu lokalu mieszkalnego. Następnie, przez kolejne 21 dni, możliwość zgłoszenia się z wnioskiem o skorzystanie z pierwszeństwa nabycia mieszkania (które nas interesuje) mają byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Na koniec należy zawrzeć umowę notarialną i dokonać wpisu do księgi wieczystej. Cała procedura wykupu mieszkania zajmuje około sześciu miesięcy. 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u