Jak oceniasz nowy serwis?

Zmiany w programach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że mając na uwadze liczne wnioski dotyczące zmian w programach adresowanych do indywidualnych osób niepełnosprawnych, Rada Nadzorcza PFRON na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 marca 2009 roku podjęła decyzję w sprawie:

 

 1. modyfikacji zapisów programu „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących”, polegającej m.in. na likwidacji progu dochodowego, który do tej pory uniemożliwiał otrzymanie dofinansowania osobom uzyskującym wyższe dochody;
 2. zatwierdzenia zmian w programie „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zastępujących kryterium zameldowania na terenie gminy – adresata programu, na bardziej korzystne dla Wnioskodawcy – kryterium zamieszkania;
 3. zatwierdzenia zmian w programie „PEGAZ 2003”, polegających na:
  • wprowadzeniu modułu, w ramach którego będzie możliwe dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy kategorii „B”,
  • ujednoliceniu we wszystkich obszarach programu zasad dofinansowania dla osób osiągających wyższe dochody (stała kwota dofinansowania, tj. 25% maksymalnej kwoty dofinansowania, przy dochodach równych lub przekraczających czterokrotność najniższego wynagrodzenia),
  • ponownym wprowadzeniu do programu możliwości dofinansowania ze środków PFRON zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie w ramach wskazanych wyżej programów (w tym terminy naboru wniosków) zamieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu  www.pfron.org.pl na początku drugiego kwartału br.

Rada Nadzorcza PFRON postanowiła również zatwierdzić „Program wyrównywania różnic między regionami II”, który przewiduje:

 

 1. pomoc w wyposażeniu obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. pomoc w likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 3. pomoc w likwidacji barier transportowych,
 4. pomoc w tworzeniu WTZ w powiatach gdzie WTZ nie funkcjonuje.

 

Wprowadzony został również nowy obszar – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którego beneficjentami mogą być samorządy powiatowe.

Program we wszystkich obszarach (poza obszarem pomocy w tworzeniu WTZ) realizowany będzie tylko na terenach podregionów, w których PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju. Jest to zmiana w kierunku większego rozwarstwienia intensywności udzielanej pomocy na terenie poszczególnych podregionów, tak aby w większym stopniu niwelować różnice między regionami.

Informujemy również, że z uwagi na sprzyjające Wnioskodawcom zmiany definicji „najniższego wynagrodzenia” wprowadzone do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prognozowane przez Fundusz kwoty dofinansowania mogą być relatywnie wyższe.

 

Źródło: http://www.pfron.org.pl

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u