Jak oceniasz nowy serwis?

Zmiany w świadczeniach rodzinnych
1 września rozpoczął się trzeci, ostatni już etap reformy systemu świadczeń rodzinnych. Teraz to organy administracji lokalnej bedą wypłacać świadczenia potrzebującym rodzinom.

Do tej pory do wypłaty świadczeń zobowiązane były gminy oraz wszyscy ci pracodawcy, którzy zatrudniali powyżej 20 osób. Pracodawcy nie wypłacali wszystkich świadczeń, a jedynie zasiłek rodzinny i trzy dodatki do niego, czyli dodatek z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Pozostałe dodatki oraz zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne wypłacał organ właściwy.
Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia, którą wprowadza ustawa.
Otrzymanie innych dodatków przewidzianych w ustawie zależy zatem od tego, czy zainteresowanemu przysługuje prawo do zasiłku.
Celem wydawania zasiłków rodzinnych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem oraz osobie uczącej się.


Jakie muszą być dochody rodziny?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 504 zł netto.
Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (posiada orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) kwota nie może przekroczyć 583 zł netto.

Przy obliczaniu dochodu rodziny pod uwagę brane są zarówno przychody podlegające opodatkowaniu, jak i te nieopodatkowane.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu.
W przypadku wyliczania zasiłku na okres od września roku bieżącego do sierpnia roku następnego brane będą pod uwagę dochody uzyskane w roku poprzednim.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.
Wyjątkiem są dodatki z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na cały okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (krótszy niż do 31 sierpnia 2007 r.).
Wówczas prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego.

Potrzebne dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, które będą wypłacane od 1 września do końca sierpnia 2007 roku, muszą złożyć następujace dokumenty:
1. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, na które będą ustalane uprawnienia,
2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w 2005 roku,
3. zaświadczenie szkolne - w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18. rok życia,
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Kwoty świadczeń obowiązujace od 1 września 2006r.


Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka i będzie wynosić:
- 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
- 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
- 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata
Wzrośnie także wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
- 50 zł to dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- 60 zł to dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku 0-5 lat
- 80 zł to dodatek z tytułu wielodzietności
- 80 zł to dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku 6-24 lata
- 90 zł to w przypadku podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i zamieszkania w internacie, bursie, na stancji.
- 100 zł to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 153 zł to zasiłek pielęgnacyjny
- 170 zł miesięcznie (ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci) to dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
- 400 zł to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany przez okres 24 lub 36 (mnogi poród) lub 72 (dziecko niepełnosprawne) miesięcy kalendarzowych,
- 1000 zł to kwota jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka - wypłacanego do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u